dinsdag, november 01, 2022

Formula intentionis


Opmerkingen over liturgische misbruiken worden wel eens beantwoord door te verwijzen naar het ex opere operato-principe dat zegt dat de sacramenten bewerkstelligen “krachtens de handeling die wordt uitgevoerd” en dus onafhankelijk van de morele toestand van de bedienaar van de sacramenten (Trente, DS 1608; CCC 1128).

Weliswaar vergeet men vaak erbij te vermelden dat de bedienaar tevens de juiste intentie dient te bezitten zodanig dat een bedienaar die de juiste intentie weerhoudt hierdoor de sacramentele handeling ongeldig maakt.

Daarom is er ook een gebed, uit te spreken door de priester voorafgaand aan de Heilige Mis in beide vormen van de Romeinse ritus, de “formula intentionis”, een gebed dat helaas weinig bekend is.

Ego volo celebráre Missam,

et confícere Corpus et Sánguinem Dómini nostri Iesu Christi,

iuxta ritum sanctæ Románæ Ecclésiæ,

ad laudem omnipoténtis Dei totiúsque Cúriæ triumphántis,

ad utilitátem meam totiúsque Cúriæ militántis,

pro ómnibus qui se commendavérunt oratiónibus meis

in génere et in spécie,

et pro felíci statu sanctæ Románæ Ecclésiæ.

Amen.

 

Mijn intentie is de Mis te vieren 

en het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus 

te consacreren overeenkomstig 

de ritus van de heilige Roomse Kerk, 

tot lof van de almachtige God en de gehele triomferende Kerk, 

voor het mijn welzijn en dat van de hele strijdende Kerk, 

voor allen die zich hebben aanbevolen in mijn gebeden, 

in het algemeen en in het bijzonder 

en voor het welslagen van de heilige Roomse Kerk.

Amen.