zondag, oktober 22, 2006

Wat is sacrale muziek?


Hier kan u een zeer goed essay lezen van Peter Kwasniewski, een Amerikaanse filosoof en theoloog die aan het International Theological Institute for Studies on Marriage and the Family in Gaming (Oostenrijk) doceert. Enkele fragmenten:

"My basic objection to the popular idiom of guitar music in church—whether the tunes are sentimental or snappy makes no difference—is that it is nothing other than a conforming of our minds to our secularized age, to the artistic, psychological, and spiritual degeneracy of our times."

"The point is that although our baptized bodies are the temple of the Spirit and we are to worship the Lord with heart and voice, still our worship is not at the level of body, it is not a sensual moving and being-moved, but a spiritual sacrifice and adoration served by a well-disciplined body whose passions are chastened, whose emotions are purified. that it is nothing other than a conforming of our minds to our secularized age, to the artistic, psychological, and spiritual degeneracy of our times."

"What we listen to does not remain “outside” of us, but it enters into us and changes our way of feeling, reacting, perceiving. That means we cannot help being affected morally by long-term exposure to certain kinds of music."

"But the Church has always protested whenever composers allowed those earthly thoughts and emotions to enter into the temple and dominate the music. Inspired by the teaching of Jesus, nourished by his life-giving body and blood, our calling as Christians is to bring holiness from the altar into the world, and, as much as we can, to transform the world, renew it, sanctify it by the power of the sacred mysteries. "

"The real goal of the Council was not to accommodate the Church to the world, as if the latter were the measure to which the former should submit itself, but rather to make it possible for the Church to understand better the world’s situation and thus have power to speak convincingly to it, bringing about its conversion. In other words, it is the world that has to awaken to its need for assimilation to Christ and his Church. So too with liturgy: the goal should be to let the riches of a genuine liturgical life spill over into (and sanctify) all aspects of our human social life, not to horizontalize and squeeze out the liturgy after the pattern of a desacralized world."

zondag, oktober 08, 2006

Nieuws over het limbo


Nu de media berichten dat het limbo gaat afgeschaft worden, valt het me op dat deze wijze van communicatie sterk gelijkt op de wijze waarop tijdens en na Vaticanum II allerlei nieuws de wereld rondging over geloofszaken en andere die afgeschaft waren. Wat is afschaffen! Het is zeker nooit de fide geweest. Bovendien haalt men voortdurend de zin van Kardinaal Ratzinger aan die het limbo een hypothese vond. Maar daar spreekt Ratzinger -zo zegt hij uitdrukkelijk- enkel als theoloog en niet -toen nog- als prefect van Congregatie voor de Geloofsleer. Bovendien -zo heeft Francisco Romero excellent opgeschreven- is er een waslijst aan getuigenissen vanuit de traditie waar een toekomstig document zich zal moeten 'uitpraten'. Brian Harrison laat tevens zien dat de term 'hypothese' op zijn minst misleidend is. Interessant is ook de bijdrage van wijlen Kardinaal Leo Scheffczyk die wij reeds eerder publiceerden. Benieuwd ... dit is een eerste theologische testcase voor Benedictus XVI om de heilsnoodzakelijkheid van het doopsel niet te laten verwateren door het hedendaags heilsuniversalisme waar zelfs von Balthasar zich schuldig aan heeft gemaakt. Wait and see!!

zondag, oktober 01, 2006

Thomistenlexicon verschenen!


Thomistenlexicon
Beste vrienden van Sint-Thomas van Aquino,

Met enige trots kan ik u meedelen dat na jarenlange voorbereidingen op 12 oktober het Thomistenlexikon zal verschijnen. Dit werk is een uitgave van de Duitse uitgeverij nova & vetera in Bonn en verschijnt in opdracht van de Duitse en de Nederlandse Thomas-Gezelschappen, secties van de internationale SITA.
Dit werk bevat artikels over ca. 300 Thomisten vanaf de zgn. ‘Korrektorien’-strijd tot en met Joseph Owens (+ 2005). Deze artikels leveren niet enkel biografische en bibliografische informatie maar schetsen ook de Thomas-interpretatie van de behandelde auteur en diens invloed in de theologie- en filosofiegeschiedenis. Aan het volumineuze werk hebben meer dan 40 specialisten uit Duitsland, België, Nederland, de Verenigde Staten, Italië, Oostenrijk, Brazilië, etc. meegewerkt. Hiermee hopen de redactoren Jörgen Vijgen en David Berger de onderzoekers van de rijke geschiedenis van het denken van Sint-Thomas van Aquino, “het model van de katholieke theoloog” (Benedictus XVI (29 januari 2006), een hulpmiddel aan te reiken voor een vruchtbare dialoog met huidige theologische en filosofische stromingen.
Zijn denken heeft ook in de Nederlanden sporen achtergelaten. Zo worden onder meer volgende Belgische en Nederlandse auteurs behandeld: Joseph Beysens, Aegidius van Lessines, Laurentinus Janssens, Clemens Vansteenkiste, Nobert Luyten, Jan Walgrave, Désiré Mercier, Dominicus de Petter, etc.
Via deze link kan u de inleiding en de lijst van behandelde Thomisten lezen.

Beschermengelen


Matt 18, 10 "Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn Vader in de hemelen."

Wordt elke mens beschermd door een engel?
Sint-Thomas, Summa Theologiae, Prima Pars, q. 112, a. 3
Elke mens heeft een beschermengel aan hem toegewezen. Het beschermschap van engelen behoort immers tot de uitvoering van de Goddelijke voorzienigheid ten opzichte van de mens. Maar Gods voorzienigheid handelt op een andere wijze ten aanzien van de mens dan ten aanzien van andere vergankelijke schepselen want de mens is op een andere manier verbonden met de onvergankelijkheid. De mens is immers niet enkel onvergankelijk wat betreft de algemene soort maar ook wat betreft elke individuele vorm, d.i. de rationele ziel. Dit kan niet gezegd worden van andere onvergankelijke dingen.
Het is duidelijk dat de voorzienigheid van God vooral uitgeoefend wordt ten aanzien van datgene wat voor altijd blijft. Wat betreft vergankelijke dingen handelt de voorzienigheid van God door deze vergankelijke dingen te richten op de eeuwige dingen. Dus strekt de voorzienigheid van God zich uit tot elke mens net zoals het tot elke klasse of soort van vergankelijke dingen uitstrekt. Maar volgens Gregorius (Hom. Xxxiv in Evang.) zijn de verschillende orden van engelen afgevaardigd voor verschillende klassen van dingen: de Krachten bv. om duivels te dwingen, de Deugden om wonderen te doen in stoffelijke dingen. Het is tevens aannemelijk dat de verschillende soorten door verschillende engelen van dezelfde orde voorgezeten worden. Het is dus redelijk om te veronderstellen dat verschillende engelen aangesteld zijn tot het beschermschap van verschillende mensen.