vrijdag, februari 27, 2009

Het KN van 27 februari 2009 heeft een interview met de Amerikaanse Professor Robert Louis Wilken (Hier aan het werk met een lezing over Aquinas on Romans), waarin Prof. Wilken oproept een nieuwe christelijke cultuur te bouwen als tegengewicht voor de islam.
Op de vraag of Vaticanum II dit proces niet verzwakt heeft, antwoordt hij:
“Nu, vijftig jaar later, moeten we zeggen dat de resultaten gemengd zijn. De behoefte aan hervorming werd zo diep en wijd gevoeld, dat er wel iets moest gebeuren. De Kerk moest zich wel uitspreken over godsdienstvrijheid en de relatie met andere godsdiensten. Dat is met veel succes gebeurd.Maar in liturgisch opzicht was de hervorming te extremistisch, te zeer een breuk. De hervormers keken neer op zaken die de katholieke cultuur bij elkaar hielden, zoals de rozenkrans en devotionele en paraliturgische praktijken als het lof. De vastenregels zijn praktisch opgeheven. Op het kloosterleven, ongelofelijk belangrijk voor het uitdragen en voortzetten van de katholieke cultuur, betekende de hervorming praktisch een aanslag. Dat was schadelijk en reduceerde de identiteit van katholieken tot de zondagsviering. Wat dat betreft zijn het net protestanten geworden, ook in mijn land.”“

Hiermee verwoordt hij wat vele katholieken maar ook godsdienstsociologen al opgemerkt hebben.

En het lijkt wel alsof ook in de Lage Landen dit besef doordringt bij de 'beleidsmakers': "Het Tweede Vaticaanse Concilie is al te vaak versmald tot enkele hoogtepunten, bijvoorbeeld over de kerk als Volk van God. Het Concilie werd vaak simpel voorgesteld. Het heeft nagedacht over vele terreinen. Volgens mij is de rijkdom daarvan nog veel te weinig gekend. De ontvangst is geëindigd in karikaturen en oneliners. Het Concilie moet zijn diepte nog vinden in het hart van vele gelovigen" (Bron: www.rorate.com)

dinsdag, februari 24, 2009

Aartsbisschop Ranjith over de hervorming van de liturgie

In het voorwoord van het te verschijnen boek True Development of the Liturgy van de hand van Nicola Giampietro (Italiaans origineel: Il Card. Ferdinando Antonelli e gli sviluppi della riforma liturgica dal 1948 al 1970) schrijft aartsbisschop Ranjith, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst over de hervorming van de liturgie:

“Sommige praktijken waaraan Sacrosanctum Concilium nooit had gedacht, werden toegestaan in de liturgie, zoals de Mis versus populum, Heilige Communie in de hand, het volledig opgeven van het Latijn en de Gregoriaanse gezangen ten voordele van de volkstaal en liederen en hymnen die weinig ruimte laten voor God en de uitbreiding, verder dan de redelijke grenzen, van de mogelijkheid tot concelebratie bij de H. Mis. Er was tevens de sterke misinterpretatie van het principe van ‘actieve participatie.’”

Over de perceptie van een breuk met het verleden schrijft hij:

“Fundamentele begrippen zoals offer en verlossing, missie, verkondiging en bekering, aanbidding als een integraal element van Communie en de noodzaak van de Kerk voor het heil; al deze werden aan de zijlijn geplaatst terwijl dialoog, inculturatie, oecumene, Eucharistie als Maal, Evangelisatie als getuigenis, etc. belangrijker werden. Absolute warden werden misprezen.”

Over het werk van het Consilium dat o.a. de Novus Orde voorbereidde, zegt hij:

“Een overdreven zin voor de oudheid [Origineel: antiquarianism], antropologisme, verwarring van de rol van de gewijden en niet-gewijden, een eindeloze mogelijkheid voor experimenten en inderdaad, de neiging om neer te kijken op sommige aspecten van de ontwikkelingen van de liturgie in het tweede millenium, werden steeds meer zichtbaar bij sommige liturgische scholen."

Bron

zondag, februari 22, 2009

Wanneer nederigheid arrogantie wordt

De Heilige Vader heeft vrijdag 20 februari zijn seminarie te Rome bezocht en gesproken over de christelijke vrijheid, vanuit Galaten 5, 13 ("Gij wordt geroepen tot vrijheid). Bij de lectuur van deze toespraak, waar de paus de ware vrijheid als dienst aan elkaar onderstreept (en trouwens de ware betekenis van het beroemde Augustinus-citaat "Dilige et fac quod vis" uitlegt), viel ons volgende passage op.
Na de uitleg van Paulus' vers dat de gehele wet in de liefde tot de naaste vervat ligt, vervolgt hij aldus:

"En tot slot, na deze mooie woorden, wordt nogmaals in de Brief een trieste situatie in de gemeenschap van de Galaten benadrukt, wanneer Paulus zegt: “Maar als ge elkaar blijft buiten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden… Leef naar de Geest” (Gal. 5, 15-16). Het lijkt me dat in deze gemeenschap – die zich niet meer op de weg van de gemeenschap met Christus bevond, maar van de uitwendige wet van het ‘vlees’- vanzelf ook twisten opduiken en Paulus zegt: “Jullie worden als wilde beesten, de een bijt de andere.” Hij legt op deze wijze de nadruk op twisten die ontstaan waar het geloof verworden is tot intellectualisme en de nederigheid wordt vervangen door de arrogantie beter te zijn dan de andere.
Wij zien duidelijk dat ook vandaag er gelijkaardige zaken zich voordoen waar, in plaats van zich in te voegen in de gemeenschap met Christus, met het Lichaam van Christus dat de Kerk is, elkeen superieur wilt zijn ten opzichte van de andere en met intellectuele arrogantie wil doen geloven dat hij beter zou zijn. En op deze wijze ontstaan twisten die vernietigend zijn, ontstaat een karikatuur van de Kerk, die één ziel en één hart zou moeten zijn.
In deze waarschuwing van Sint-Paulus, moeten wij ook vandaag een reden vinden tot gewetensonderzoek: niet denken dat wij superieur zijn aan de andere, maar onszelf vinden in de nederigheid van Crhistus, onszelf vinden in de nederigheid van Maria, binnengaan in de gehoorzaamheid van het geloof. Enkel zó opent zich ook voor ons de grote ruimte van de waarheid en de vrijheid in de liefde." (Vertaling: A Belgian Thomist)

De gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarbij gelovigen en niet-gelovigen, leken en kerkelijke gezagsdragers, de opvolger van Petrus persoonlijk aanvielen, beschimpten en bespotten, stellen deze woorden van paus Benedictus in een geheel ander daglicht. Maar de "karikatuur" waarover de paus spreekt, is misschien ook van toepassing op het feit dat vele priesters en gelovigen, ondermeer zij die volgens sommigen deel uitmaken van verontruste clubs, als verzuurd en verbitterd voorgesteld worden. Het vooruitgangsgeloof-zonder-perspectief van sommigen vergeet waaraan aartsbisschop Fulton Sheen ons herinnert nl. dat het christendom wezenlijk traditioneel is want de christen richt per definitie de blik naar het verleden, naar de historische gebeurtenis van de Menswording, Lijden, Dood en Verrijzenis van Christus. Of zoals G.K. Chesterton het in zijn stijl formuleert: "Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to that arrogant oligarchy who merely happen to be walking around."

vrijdag, februari 20, 2009

Kardinaal Kasper

„Man wird zugeben und einräumen müssen: Am Anfang sind dort Versäumnisse und Fehler in der Kommunikation gemacht worden. Das ist eindeutig, das ist klar. Aber die Diskussion, wie sie jetzt in Deutschland läuft, sprengt ja alle Maßstäbe. Was da zum Vorschein kommt, ist nicht nur Kritik an diesem oder jenem Verhalten der Kurie, sondern das ist einfach anti-römischer Affekt und zum teil einfach blanker Kirchenhass. Man macht den Papst lächerlich, nach dem Prinzip: Man schlägt den Sack und meint den Esel. Wenn man den Papst in dieser Weise heruntersetzt, und völlig ungerecht heruntersetzt, dann richtet sich das nicht nur gegen den Papst, dann richtet sich das gegen die katholische Kirche. Ich meine, die Katholiken müssten jetzt aufstehen, müssten sagen: das lassen wir uns nicht gefallen, das ist Intoleranz. Man stelle sich mal vor, man würde in dieser Weise über den Dalai Lama reden, dann wäre die Empörung sehr groß. Über den Papst ist das scheinbar möglich. Das geht nicht, das können wir uns nicht bieten lassen und das sollten wir auch deutlich sagen.“ Bron: Radio Vaticana

De buitengewone vorm in de parochie

Reeds eerder hebben we over dit thema bericht. Bij wijze van voorbereiding op de conferentie in Herzogenrath 2729 maart 2009, staat ons nu de prachtige tekst van father Finigan ter beschikking "Sacred and Great". Voor wie er rustig wil bij gaan zitten.
Het slot luidt als volgt:
"One day we will agree on the Liturgy. That will be the day when we are fully, consciously and actively participating in the heavenly liturgy described by St John in the Apocalyse. Before then, we will probably all have to spend some time in purgatory where St Justin, St Gregory and St Pius X will patiently explain to our acute embarrassment where we were wrong. In the meantime, let us unite under the inspiring leadership of our Holy Father, Pope Benedict who, like the scribe trained for the Kingdom of Heaven, brings out of his store what is old and what is new."

Waarheid uit een kindermond

Via Father Finigan dit prachtige en tegelijkertijd huiveringwekkende verhaal over moed en durf.


maandag, februari 16, 2009

Heilige Vader vraagt ons gebed

Gistere, zondag, zei onze Heilige Vader tijdens het Angelus aan de Duitstalige pelgrims het volgende:
"Einen herzlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. In der zweiten Lesung des heutigen Sonntags sagt der heilige Paulus: „Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden" (1 Kor 10, 33). Der Apostel lädt uns ein, ihn in dieser Haltung nachzuahmen. Die selbstlose Bereitschaft, den Mitmenschen zu helfen, muß sich in unserer Herzensmitte ausbreiten, denn auf diese Weise willigen wir in das Liebeshandeln Gottes an uns ein. Das ist meine Hirtensorge, und ich bitte euch, mich in diesem Dienst mit eurem Gebet und durch eure guten Werke zu unterstützen. Der Herr segne euch und eure Lieben."

Kunnen we dit anders lezen dan als een verwijzing naar de 'Williamson-affaire' en de 'Fall Wagner'? Niet enkel seculiere media (wat te verwachten is) maar ook 'katholieke' media en kerkelijke gezagsdragers zijn er de afgelopen weken in geslaagd het pausschap met woord en daad te ondermijnen en te beschadigen.

Gebed voor de Paus

Eenmaal Onze Vader, driemaal Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader …

V. Laat ons bidden voor onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI:
R. Moge de Heer hem behoeden en hem een lang leven schenken, maak hem gezegend op aarde en lever hem niet over aan de macht van zijn vijanden.

V. Gij zijt Petrus.
R. En op deze Steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

Laat ons bidden.
God onze Vader, Herder en Leidsman, zie met liefde neer op uw dienaar, Paus Benedictus XVI, de herder van Uw Kerk. Verleen dat zijn woord en voorbeeld de Kerk mag inspireren en leiden, en dat hij en allen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, het eeuwig leven mogen verwerven.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Heilige Petrus, bid voor ons.

zondag, februari 15, 2009

Die Bedeutung des Motu proprio "Summorum Pontificum" für die Pfarrseelsorge

12. Kölner Liturgische Tagung und Priesterkonvent (meer info HIER)

vom 27. bis 29. März 2009 in Herzogenrath
Thema: Die Bedeutung des Motu proprio "Summorum Pontificum" für die Pfarrseelsorge

gemeinsam veranstaltet von:
Initiativkreise katholischer Laien und Priester in den Erzdiözesen Köln und Hamburg,
Netzwerk katholischer Priester
"Orietur-Occidens“ Hamburg-Dinslaken
UNA VOCE Deutschland e.V.

Das Programm:
I. Priesterkonvent (für Priester, Diakone und Seminaristen)

Freitag, 27. März 2009
10.30 Uhr Eröffnung des Priesterkonvents

10.45 Uhr Podiumsdiskussion:
„Halbzeit – Eineinhalb Jahre Motu proprio 'Summorum pontificum' in der Pfarrei. Eine Bestandsaufnahme“
Einführungsreferat: Pfr. Hendrik Jolie (Darmstadt)
Auf dem Podium:
Pfr. Simon Ascherl (München)
Pfr. Harry Brours (Munstergeleen NL),
Pfr. Thorsten Daum (Berlin),
Pfr. Guido Rodheudt (Herzogenrath),
Pfr. Ulrich Terlinden (Ottmarsbocholt),
Pfr. Jürgen Urth (Aachen),
Pfr. Udo van Deursen (Aachen)
Moderation: Dr. Michael Tunger (Aachen)

12.30 Uhr Mittagessen im Nell-Breuning-Haus

14.30 Uhr Podiumsdiskussion:
„Das Motu proprio in der Priesterausbildung“
Einführungsreferat: Spiritual Dr. Lorenz Gadient (Eichstätt),
Auf dem Podium:
P. lic. theol. Sven Conrad FSSP (Bettbrunn),
P. Bernward Deneke FSSP (Pelagiberg CH),
Dr. Gabriel Steinschulte (Köln),
Offizial Dr. Gero Weishaupt (Roermond NL),
Moderation: Pfr. Dr. Guido Rodheudt

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr „Die Botschaft von Samt und Seide“
Der historiche Paramentenschatz in der Pfarrei St. Gertrud
Führung: Pfr. Dr. Guido Rodheudt

II. Liturgische Tagung

Freitag, 27. März 2009
17.00 Uhr Choralamt in der Pfarrkirche St. Gertrud
Zelebrant: P. lic. theol. Sven Conrad FSSP
Choralschola der Pfarrei St. Franziskus in Heerlen/NL

18.15 Uhr Eröffnung der Liturgischen Tagung
Pfr. Dr. Guido Rodheudt:
„Nostalgie oder Avantgarde? Warum die ‚Alte Messe’ keine alte Messe ist“

19.45 Abendessen im Nell-Breuning-Haus

Samstag, 28. März 2009
9.30 Uhr Pontifikalamt
mit S.E. Weihbischof Dr. Klaus Dick (Köln) in der Klosterkirche Rolduc/NL,
Kirchenchöre der Pfarrei St. Gertrud, Ltg. Kantor Herbert Nell,
Schola Carolina, Ltg.: Dr. Michael Tunger
Orgel: Regionalkantor René Rolle

11.15 Uhr Empfang und Aperitif,
S.Exz. Weihbischof Dr. Klaus Dick:
„Die Bedeutung des Motu Proprio für die liturgische Erneuerung der Kirche“

13.00 Uhr Mittagessen im Nell-Breuning-Haus

14.30 Uhr P. lic.theol. Sven Conrad FSSP:
„Ein Ritus in zwei Formen? Über die Frage der Einheit des römischen Ritus’"

15.45 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Podiumsdiskussion:
„Kirchenrechtliche Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Motu proprio“
Einführungsreferat: Offizial Dr. Gero Weishaupt
Auf dem Podium:
Dr. Heinz-Lothar Barth (Bonn),
P. Bernward Deneke FSSP,
Pfr. Hendrik Jolie,
Pfr. Dr. Guido Rodheudt
Moderation: Dr. Rudolf Kaschewsky (Una Voce Deutschland e.V.)

17.45 Uhr Vesper in der Pfarrkirche St. Gertrud

18.45 Uhr Abendessen im Nell-Breuning-Haus

19.30 Uhr P. Almiro de Andrade FSSP (Rom):
„Zur zukünftigen Struktur der Tradition in der Kirche“

Sonntag, 29. März 2009
10.00 Uhr Levitiertes Amt in der Filialkirche St. Marien
Zelebration u. Predigt: Pfr. Dr. Guido Rodheudt,
Projektchor und Choralschola der Pfarrei St. Gertrud, Ltg.: Kantor Herbert Nell

11.30 Uhr Matinee mit dem Büchner-Preisträger 2007 Martin Mosebach im Pfarrsaal St. Marien, Ensemble Aeolus, Ltg.: Paul Blasel

ca. 13.00 Uhr Ende der Tagung

Wir feiern während der Tagung die heiligen Messen in der außerordentlichen Form des römischen Ritus’.

Tagungsort:
Oswald-von-Nell-Breuning-Haus, Wiesenstr. 17, 52134 Herzogenrath, Tel. 02406-95580, info@nell-breuning-haus.de, www.nell-breuning-haus.de

Tagungsgebühr: Einzelpersonen: 25 €, Ehepaare: 40 €, Studenten: 20 €

Anmeldung:
Initiativkreis Hamburg (E. Pellengahr), epellengah@aol.com, Tel. 04532-4847

Uit een gesprek met filosoof Robert Spaemann

De Duitse filosoof Robert Spaemann in Die Tagespost.
Enkele fragmenten (lees hier het gehele interview):

"Ich bin nun alt genug, um zu sehen, dass die meisten Urteile über die sogenannte vorkonziliare Kirche wirklich auf Unwissenheit beruhen. Wenn ich zum Beispiel bei der Messe an die aktive Teilnahme der Gläubigen an der Liturgie denke, die Pius X. schon gefordert hat: Ich muss sagen, da, wo die alte Messe gefeiert wird, ist die actuosa participatio größer als in den normalen Pfarrkirchen. Wir sind im übrigen alle rückwärtsgewandt in dem Sinne, dass wir uns orientieren an der Lehre eines Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Jesus Christus."

"Die Piusbruderschaft muss aufhören, das Zweite Vatikanische Konzil wie eine Räubersynode zu behandeln, so als sei es kein ordentliches, rechtmäßiges Konzil der katholischen Kirche gewesen. Andererseits ist zu beachten, dass dieses Konzil keine Dogmen verkündet hat. Für das Zweite Vaticanum gilt, was Martin Luther gesagt hat: Ehrwürdiger Vater, auch Konzilien können irren und haben geirrt.
Es ist ja offenkundig, dass viele Beschlüsse von der Mehrheit der Bischöfe nicht akzeptiert werden. Das Konzil hat zum Beispiel festgeschrieben, dass Latein die eigentliche Liturgiesprache der katholischen Kirche ist und der Gregorianische Choral der Gesang der Kirche. Ich sehe nicht, dass diese Konzilsaussage tatsächlich befolgt würde. Man muss also diskutieren."

"Der Papst verhält sich eben wie der gute Hirte, von dem Jesus sagt, dass er 99 Schafe im Schafstall lässt, um einem verlorenen Schaf nachzugehen. Nun schreien die Leute, weil es ihrer Meinung nach auf diese 99 im Schafstall ankommt. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit."

donderdag, februari 12, 2009

Wat betekent eigenlijk “volledige instemming met Vaticanum II”

Allerlei stemmen vragen de volledige instemming met de besluiten van Vaticanum II. Wie zijn wij om dit in twijfel te trekken?! Maar zijn al deze stemmen ook bereid om met onderstaande besluiten in te stemmen? Of meer pertinent: hebben deze stemmen de afgelopen 40 jaar met deze besluiten in woord en daad ingestemd?

SC 22
Daarom mag volstrekt niemand anders, ook al is hij priester, op eigen gelegenheid in de liturgie iets toevoegen, weglaten, of veranderen.
SC 23
Tot vernieuwingen moet men alleen dan overgaan, als het ware en zekere belang van de Kerk dit vraagt; tevens moet men de nodige zorg aanwenden om de nieuwe vormen als het ware organisch te laten groeien uit de bestaande vormen.
SC 36
Het gebruik van de Latijnse taal moet in de Latijnse ritussen bewaard blijven, behoudens de bepalingen van het particulier recht.
UR 2
Het is de wil van Jezus Christus, dat zijn volk onder de werking van de Heilige Geest in groei zal toenemen door de getrouwe verkondiging van het evangelie, de bediening van de sacramenten en het liefdevolle bestuur van de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen, met aan hun hoofd de opvolger van Petrus. Hij bevestigt de gemeenschap van zijn volk in de eenheid: namelijk in de belijdenis van het ene geloof, in de gemeenschappelijke viering van de goddelijke eredienst en in de broederlijke eensgezindheid van het huisgezin van God.
UR 3
Maar onze gescheiden broeders, ieder afzonderlijk en ook hun gemeenschappen en kerken, verheugen zich toch niet in het bezit van die eenheid die Jezus Christus heeft willen schenken aan allen die Hij door de wedergeboorte tot een nieuw leven in één lichaam heeft gewekt, de eenheid waarvan de Heilige Schrift en de eerbiedwaardige overlevering van de Kerk getuigen. Immers, alleen door de katholieke Kerk van Christus, als het algemene heilsmiddel, kan men toegang hebben tot de gehele volheid van de heilsmiddelen.
UR 11
Niets staat zo ver af van de oecumenische beweging als een vals irenisme, dat de zuiverheid van de katholieke leer schaadt en de authentieke, vaststaande zin ervan verduistert.
OT 16
Vervolgens moeten de studenten leren om, teneinde de heilsgeheimen zo afgerond mogelijk te kunnen doorlichten, met behulp van de speculatie, met de heilige Thomas als leermeester, daarin dieper door te dringen en hun samenhang te doorzien.
DH 1
Wij geloven, dat deze enige en ware godsdienst zich bevindt in de katholieke en apostolische Kerk, die van de Heer Jezus de opdracht heeft ontvangen deze godsdienst aan alle mensen te verkondigen, toen Hij tot de apostelen zei: 'Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb'.Van hun kant zijn alle mensen ertoe gehouden de waarheid, vooral wanneer deze betrekking heeft op God en op zijn Kerk, te zoeken en haar, zodra zij haar kennen, aan te nemen en te bewaren.
DH 2
Overeenkomstig hun waardigheid als personen, dit is als begaafd met verstand en vrije wil en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, worden alle mensen door hun eigen natuur ertoe gedreven en door een morele verplichting ertoe gehouden de waarheid te zoeken, vooral die welke op de godsdienst betrekking heeft. Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven naar de eisen van de waarheid inrichten.
DH 3
Dit alles wordt nog duidelijker, wanneer men bedenkt, dat de hoogste norm van het menselijk leven de goddelijke, eeuwige, objectieve en universele wet is, waardoor God, volgens het raadsbesluit van zijn wijsheid en liefde, de hele wereld en de gang van de menselijke samenleving ordent, leidt en beheert. God maakt de mens deelachtig aan zijn wet, zodat de mens onder de zachte leiding van de goddelijke voorzienigheid de onveranderlijke waarheid steeds beter kan Ieren kennen. Derhalve heeft een ieder de plicht en dus ook het recht inzake de godsdienst de waarheid te zoeken, om zich, met behulp van daartoe geschikte middelen, voorzichtig juiste en ware gewetensoordelen te kunnen vormen.
AG 7
Allen moeten zich daarom, na Hem door de prediking van de Kerk te hebben erkend, tot Hem bekeren en bij Hem en bij de Kerk, die zijn lichaam is, door het doopsel worden ingelijfd. Christus zelf immers 'heeft uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van het geloof en het doopsel afgekondigd en daardoor de noodzakelijkheid van de Kerk bevestigd, waarin de mensen door de poort van het doopsel binnengaan
PO 4
Of zij nu door een voorbeeldig leven de heidenen tot verheerlijking van God brengen of dat zij door hun openhartige prediking het Christusmysterie aan de niet-gelovigen bekendmaken, ofwel catechetisch onderricht geven, of de leer van de Kerk uiteenzetten, of ook wanneer zij zich beijveren om de eigentijdse problemen in het licht van Christus te bespreken, steeds is het hun taak om niet hun eigen wijsheid, maar het woord van God te onderwijzen en iedereen met klem op te roepen tot bekering en tot heiligheid.
GS 36
Maar als men onder autonomie van het tijdelijke verstaat, dat het geschapene niet van God afhankelijk is en dat de mens zich deze zo ten nutte kan maken, dat hij ze niet op de Schepper betrekt, dan voelt iedereen die God erkent aan, hoe bedrieglijk dergelijke ideeën zijn. Zonder een Schepper verdwijnt immers het schepsel in het niet. Alle gelovigen, van welke godsdienst ook, hebben trouwens steeds in de taal van de schepselen zijn stem en openbaring beluisterd. Ja, de godvergetenheid hult de schepping in duisternis.
GS 51
Met deze beginselen voor ogen mogen de kinderen van de Kerk bij de geboorteregeling geen wegen bewandelen welke door het leergezag bij zijn interpretatie van de goddelijke wet worden afgekeurd.
LG 8
De hiërarchisch georganiseerde maatschappij en het mystieke lichaam van Christus, de uitwendig zichtbare groep en de geestelijke gemeenschap, de aardse Kerk en de met hemelse gaven bedeelde Kerk, mogen wij niet als twee dingen beschouwen: zij vormen integendeel één complexe werkelijkheid, samengesteld uit een menselijk en een goddelijk element.

In nood kent men zijn vrienden

Zeker wanneer vele andere gezagsdragers het laten afweten, is het verfrissend dit te lezen van één van onze oudere broeders (met dank aan LifeSiteNews.com)

Left Wing of the Catholic Church Destroying the Faith Says Orthodox Rabbi

By Hilary White, Rome correspondent

ROME, February 11, 2009 (LifeSiteNews.com) - The dissident, leftist movement in the Catholic Church over the last forty years has severely undermined the teaching of the Catholic Church on the moral teachings on life and family, a prominent US Orthodox rabbi told LifeSiteNews.com. Rabbi Yehuda Levin, the head of a group of 800 Orthodox rabbis in the US and Canada, also dismissed the accusations that the Holy See had not sufficiently distanced itself from the comments made by Bishop Richard Williamson of the Society of St. Pius X (SSPX) on the Holocaust.

"I support this move" to reconcile the traditionalist faction in the Church, he said, "because I understand the big picture, which is that the Catholic Church has a problem. There is a strong left wing of the Church that is doing immeasurable harm to the faith."

Rabbi Levin said that he understands "perfectly" why the reconciliation is vital to the fight against abortion and the homosexualist movement.

"I understand that it is very important to fill the pews of the Catholic Church not with cultural Catholics and left-wingers who are helping to destroy the Catholic Church and corrupt the values of the Catholic Church." This corruption, he said, "has a trickle-down effect to every single religious community in the world."

"What's the Pope doing? He's trying to bring the traditionalists back in because they have a lot of very important things to contribute the commonweal of Catholicism.

"Now, if in the process, he inadvertently includes someone who is prominent in the traditionalist movement who happens to say very strange things about the Holocaust, is that a reason to throw out the baby with the bathwater and start to condemn Pope Benedict? Absolutely not."


During a visit to Rome at the end of January, Rabbi Levin told LifeSiteNews.com that he believes the media furore over the lifting of the excommunications of the four bishops of the Society of Saint Pius X is a red herring. He called "ridiculous" the accusations that in doing so Pope Benedict VXI or the Catholic Church are anti-Semitic and described as "very strong" the statements distancing the Holy See and the Pope from Williamson's comments.

Rabbi Levin was in Rome holding meetings with high level Vatican officials to propose what he called a "new stream of thinking" for the Church's inter-religious dialogue, one based on commonly held moral teachings, particularly on the right to life and the sanctity of natural marriage.

"The most important issue," he said, is the work the Church is doing "to save babies from abortion, and save children's minds, and young people's minds, helping them to know right and wrong on the life and family issues."

"That's where ecumenism and inter-religious dialogue has to go."


Although numbers are difficult to determine, it is estimated that the Society of St. Pius X has over a million followers worldwide. The traditionalist movement in the Catholic Church is noted for doctrinal orthodoxy and enthusiasm not only for old-fashioned devotional practices, but for the Church's moral teachings and opposition to post-modern secularist sexual mores. Liberals in the Church, particularly in Europe, have bitterly opposed all overtures to the SSPX and other traditionalists, particularly the Pope's recent permission to revive the traditional Latin Mass.

The Vatican announced in early January that, as part of ongoing efforts to reconcile the breakaway group, the 1988 decree of excommunication against the Society had been rescinded. Later that month, a Swedish television station aired an interview, recorded in November 2008, in which Bishop Richard Williamson, one of the four leaders of the Society, said that he did not believe that six million Jews were killed in the Nazi death camps during World War II.

At that time, the media erupted with protests and accusations that the Catholic Church, and especially Pope Benedict XVI, are anti-Semitic.

Rabbi Levin particularly defended Pope Benedict, saying he is the genius behind the moves of the late Pope John Paul II to reconcile the Church with the Jewish community.

"Anyone who understands and follows Vatican history knows that in the last three decades, one of the moral and intellectual underpinnings of the papacy of Pope John Paul II, was Cardinal Ratzinger.

"And therefore, a lot of the things that Pope John Paul did vis-à-vis the Holocaust, he [Benedict] might have done himself, whether it was visiting Auschwitz or visiting and speaking in the synagogues or asking forgiveness. A lot of this had direct input from Cardinal Ratzinger. Whoever doesn't understand this doesn't realise that this man, Pope Benedict XVI, has a decades-long track record of anti-Nazism and sympathy for the Jews."

woensdag, februari 11, 2009

De geniale zet van paus Benedictus

Wie niet voor mij is, is tegen mij. Met de opheffing van de excommunicatie heeft paus Benedictus allen binnen de Kerk gedwongen positie in te nemen. Wie gaat er mee in de hervorming van de hervorming, in de uitleg van Vaticanum II in de lijn van de traditie? De afgelopen weken hebben getoond dat niet iedereen in de Kerk meegaat, meer zelfs dat zij die niet in volle communio zijn méér in het spoor van paus Benedictus zitten.

Ook rabbi Yehuda Levin heeft dit door. Hij schrijft: "Leftist Catholics Using Jews to Attack the Pope" en ""It has now become very clear, for all to see, the extreme danger that having some who hold high positions in the church seeking to destroy their own church and attack their own pope." He added: "The silver lining is that its now that the battle lines have been drawn." Lees hier meer.

Martin Mosebach, auteur van Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind merkt terecht op:
"In the last few days it could be heard again and again that the Vatican is incapable of conveying its concerns to the public. It is certainly true that there would have been less excitement among those of good will if, for instance, one had emphasized at the lifting of the excommunications that Bishop Williamson remained suspended until further notice. But one cannot underestimate what black holes of ignorance have been created even in believing Catholics by more than thirty years of neglected religious instruction. These cannot be closed even by the cleverest public relations work. Regarding the pope, broad circles know only that he is for human rights and against condoms. It is happily declared that “the Church can’t return to before the Second Vatican Council.” Few, however, think about the contradictions and need for interpretation of the most important texts of this council. [Zie hier en hier]

Does anybody notice that the pope has acted exactly in accordance with the theology of the council in his magnanimous lifting of the excommunications? The restoration of the sacral visage of the church must remain for the majority of “worldly” observers foreign and incomprehensible. Probably only later generations will grasp that the restoration of liturgical identity was worth a great sacrifice. Building up is, after all, slower than tearing down.

Naturally, things could reach a point that the state and society lose the taste for tolerating within their borders a corporation, which visibly stands under a different law and defends values other than those of the secular majority. The coarseness of a chancellor in an election campaign gives us a foretaste. As was done under Bismarck, the accusation could be made against the Catholics that they are bad citizens of the state because their heart is ultramontane; it clings “over the mountains” to the pope and his authority."

maandag, februari 09, 2009

Waarom ad orientem in de parochie?

De pastoor van de H. Hart-kerk, fr. Hankiewicz (gewijd in 1979) in Grand Rapids, Michigan (USA) verhaalt in het 'parochieblad' waarom hij begonnen is 'ad orientem' te vieren. Gelezen hier

"Last month, on the 15th of January, I celebrated a weekday Mass a bit differently. The appropriate word for what I did is described by the Latin term ad orientem. That means “towards the east”. Or some would say, “the priest turning his back to the people”. Why am I doing this?
To celebrate the current Mass properly, the Liturgy of the Word is done with the priest at the chair. He only comes to,the Altar for the preparation of the Gifts and then the Eucharistic Prayer. After Communion he normally goes back to the chair for the concluding rites. So the time at the altar is not that long.
I was ordained in 1979, so I always celebrated the Mass in this manner. But to be very honest with you, I’ve never understood why. What was there to see? It takes Faith, belief that bread and wine become the Body and Blood of Christ.
Our human eyes cannot see that happen – only our hearts & souls do. So again, what is there to “see”?
Unfortunately, what has happened to the Mass – which has been a topic of some objections to the reforms that began in 1964 – is that at times, the Mass has become a human-priest centered event. But the human-priest is a physical stand-in for the true priest of the Mass, Jesus Christ the Eternal High Priest. The Mass is HIS; He leads us all to the Father in worship, in the Eucharistic Sacrifice. The idea is for the human-priest AND the rest of the worshiping community to stand in the same direction “following Jesus” to the Father. Picture Moses leading the Hebrews to the Promised Land.
“Ad orientem”, literally “facing the East”, comes from the Book of Ezekiel in which the People of God await the coming of the Lord FROM THE EAST (43:2). And St. Matthew declared the return of the Lord Jesus: “As the lightening from the east flashes to the west, so will the coming of the Son of Man be” (24:27).
Churches used to be built purposely facing the direction of the coming of the Lord – the East. The point of all this is not that we have to all face the East – although that would seem to be the most desirable direction – but that the priest and
people are on a spiritual journey together. The priest is not an entertainer that he has to face an audience, unless he is
specifically talking to them: when he says “The Lord be with you”, reading the Scriptures, or giving a homily or some other liturgical instruction. Otherwise, the priest is NOT TALKING TO OR LOOKING AT THE PEOPLE. The prayers of the Mass
for the most part are addressed to God the Father, not the people.
It has taken me some time to come to an understanding, that “facing the people” as if I were doing a cooking show on TV seemed to go against what the Mass was all about. Looking at the congregation as I pray and talk to God just didn’t make sense.
The fact is however, that that’s the way Mass has been celebrated for nearly 40 years now and little old Edie Hankiewicz is not about to change things. But then something else has happened, Pope Benedict, from time to time, celebrates Mass “ad orientem”! What I believe he has been trying to do, among other changes he’s made in celebrating Mass (like insisting people kneel for Communion and receive only on the tongue) is the fulfillment of a lot he was written about Roman Catholic Liturgy for many, many years.
I believe I’ve made this change (once a month) for good, spiritual reasons, not whim or simply to be different. I will continue to do so, with advance notice, (with the Latin words, ad orientem” next to the Mass time) so if anyone doesn’t like this idea, one can go to another Mass in the area. That will be the case this coming Thursday, 12 FEB at the 7:30am Mass."
Father Hankiewicz

Toen alles nog zo eenvoudig was: een nostalgische beschouwing

Waar is de tijd naartoe toen alles nog zo eenvoudig, zo helder was. Er was werkelijk een tijd waarin het glashelder was. De autoritaire Kerk, het Vaticaan, Rome, gevangen in de duistere middeleeuwen, onderdrukt, vervolgt, verstoot en excommuniceert. Wij echter, die volgens de geest van het Evangelie leven, een geest die niets anders is dan de geest van de medemenselijkheid, de geest van de Verlichting, de geest van Vaticanum II, wij echter omarmen iedereen; iedereen is bij ons welkom; wat men ook doet of nalaat, wat men ook gelooft, kom maar in de kring! One big, happy family!

Wat een verrassing wanneer één man dit moderne wereldbeeld op zijn kop zet! De ‘verlichte’ denkers in de wereld en in de Kerk hebben plots geen referentiepunt meer, alles wordt grijs en grauw. Ongehoord! Betekent dit dat ons wereldbeeld, gebouwd op de fundamenten van Inquisitie, boekverbranding, slavernij en morele indoctrinatie, de steunpilaren van de Kerk, op los zand komt te staan. Hoe is het ‘in Godsnaam’ mogelijk dat onze Ratzinger, onze Rottweiler, onze Pantzer Kardinal, onze hedendaagse Grootinquisiteur, aan wie wij alles ontlenen wat wij zijn, ons nu in de steek laat? Waar haalt hij het recht om onze zorgvuldig geconstrueerde identiteit met één enkele pennentrek af te nemen? Ratzinger is werkelijk een genie maar dan een duivels genie want in zijn eentje heeft hij de grootste misdaad uitgevonden, als bekroning van zijn andere misdaden tegen de mensheid: hij heeft een excommunicatie kwijtgescholden!

De Kerk, het pausdom dat wij bevechten is niet meer. Plots staan Kerk en paus achter de evangelische barmhartigheid, plots dwaalt de geest van het evangelie toch rond in de wereldlijke paleizen van het Vaticaan, plots bevindt er zich onder de lagen van zijde en brokaat toch een hart, vol van mededogen!

Dit is onaanvaardbaar! Alles wat wij waren, ligt nu aan duigen! Met één pennentrek, lijden wij nu aan MS: multiple schizofrenie! Is Ratzinger de Rottweiler of de Goede Herder die op zoek gaat naar het verloren schaap en de andere schapen achterlaat? Is Ratzinger de Pantzer Kardinal of toch een man van mededogen? Is Ratzinger de Grootinquisiteur of barmhartige vader? Hoe durft hij onze kinderlijke eenvoud af te nemen?!

…..

Maar daar is de clown, de hofnar! Oef, wij dachten eventjes dat alles waarin wij geloofden, slechts een zelfverzonnen schim bleek te zijn! En zelfs al is Ratzinger inderdaad geen Rotrweiler, dan is en blijft hij toch een Nazi, een negationist. Oef, dat was op het nippertje! Wij hadden toch gelijk; zie je wel; ik heb het altijd al gedacht! En er is inderdaad niets veranderd want zoals voorheen kunnen we op talloze vrienden binnen en buiten de Kerk rekenen om hem, die de durf had om zelf van de schandpaal te komen, snel terug eraan te nagelen! En het beste teken dat er niets veranderd is, ligt in het feit dat zij toch niet gaan inzien dat onze strategie compleet contradictorisch is, compleet ingaat tegen alles waar wij voor staan, in feite een kniebuiging is aan de Kerk die wij bestrijden. Maar het doel heiligt de middelen. En dus eisen wij datgene waarvan wij de Kerk altijd beschuldigd hebben: wij eisen ontslagen, excuses, veroordelingen, excommunicaties.

De rust is hersteld, de mist is opgetrokken: de paus is weer alles wat wij willen dat hij is. Leve de eenvoud, leve het vooroordeel (maar zeg dit niet verder: zeg dat het een historische waarheid is, als je voldoende Angela’s, Stijn's en Harrie’s dit laat zeggen, geloven ze het wel)

Een niet zo fictieve dialoog

V2: Jullie zijn ketters want jullie aanvaarden het concilie niet
FSSPX: Het is geen echt concilie
V2: Wel waar
FSSPX: Hoe weten jullie dit?
V2: Omdat heel de kerk het concilie aanvaard heeft
FSSPX: Wij niet!
V2: Jullie tellen niet mee want jullie zijn enkel een onsmakelijke groep schismatici en ketters
FSSPX: Hoe weten jullie dat wij ketters zijn?
V2: Omdat jullie het concilie niet aanvaarden.

FSSPX: Het is geen echt concilie
V2: Wel waar
FSSPX: Hoe weten jullie dit?
V2: Omdat heel de kerk het concilie aanvaard heeft
FSSPX: Wij niet!
V2: Jullie tellen niet mee want jullie zijn enkel een onsmakelijke groep schismatici en ketters
FSSPX: Hoe weten jullie dat wij ketters zijn?
V2: Omdat jullie het concilie niet aanvaarden.

FSSPX: Het is geen echt concilie
V2: Wel waar
FSSPX: Hoe weten jullie dit?
V2: Omdat heel de kerk het concilie aanvaard heeft
FSSPX: Wij niet!
V2: Jullie tellen niet mee want jullie zijn enkel een onsmakelijke groep schismatici en ketters
FSSPX: Hoe weten jullie dat wij ketters zijn?
V2: Omdat jullie het concilie niet aanvaarden.

Etc.etc.

donderdag, februari 05, 2009

Vaticanum II en FSSPX

Vaticanum II, Unitatis redintegratio, nr. 18
"Na dit alles goed te hebben overwogen hernieuwt het heilig Concilie de verklaringen van vroegere concilies en van de pausen, dat men namelijk voor het herstel of het behoud van de gemeenschap en de eenheid "geen zwaardere last mag opleggen dan het onvermijdelijke" (Hand. 15, 28). Ook is het zijn vurige wens, dat men van nu af in de verschillende instellingen en vormen van het kerkelijk leven er met alle kracht naar streeft, deze eenheid geleidelijk te verwezenlijken, vooral door het gebed en door de broederlijke dialoog over de leer en de dringende pastorale noden van onze tijd."

dinsdag, februari 03, 2009

Oremus pro Pontifice nostro Benedicto

Ik vraag mezelf: Wat is erger? De woorden van Williamson of deze woorden gebruiken als een uitvlucht om van binnen uit de Kerk van Christus en de paus aan te vallen, om zo eindelijk de kans te zien om de verwezenlijkingen van dit pontificaat te ondergraven?
Ik vraag mezelf: Was het dit niet wat Christus voorzien had toen hij sprak: "Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u lijkt op witgekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ziet ook u er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht." (Mt. 23, 27-28)

Oremus pro Pontifice nostro Benedicto
Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.
Pater noster...
Ave Maria...

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Benedictum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere: ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.