zaterdag, juni 30, 2012

R.I.P. Jan Rutten


Bid voor het zieleheil van

Zeer Eerwaarde Heer

Jan Rutten


Pastoor-Deken Emeritus van Sint-Truiden

Stichter van Wiric en van Mensen helpen Mensen (CAW), Oprichter van de Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwe Kerk en van de St. Jan Berchmansschool, ere-proost en lid van Pro Petri Sede, ere-voorzitter en lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden, ere-lid van Amici Cantemus, ere-lid van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

Geboren op Hoezerhof te Geistingen op 6 augustus 1916. Priesterwijding te Luik op 20 oktober 1940. Achtereenvolgens Leraar aan het Kleinseminarie Saint Roch, Ferrières (1940-1943), Kapelaan Ste. Véronique, Luik (1943-1952), Pastoor Ste. Marie, Ans (1952-1960), Pastoor St. Remacle, Luik (1960-1965), Pastoor-Deken van Sint-Truiden (1965-1993). Godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 23 juni 2012, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen.


Dierbare, ik dank u omdat gij mij vandaag deze laatste liefdedienst komt bewijzen.
De Vader heeft mij, hoewel onwaardig, gedurende zoveel jaren met u en met zo velen laten optrekken als Zijn priester, om voor al Zijn geroepenen te getuigen van de Liefde en de Vriendschap van de Levende Heer, die voor ons verrezen is.
Daarom wil ik van de gelegenheid, die mij een laatste maal geboden wordt, gebruik maken om u, en allen die mij dierbaar zijn, te zeggen hoe gelukkig ik geweest ben, in mijn roeping, mede met uw aller vriendschap.
“God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van de Heer Jezus zelf: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid” (Filip. 1, 1).
Laat mij u dan ook met aandrang vragen dat gij, met allen die door God geroepen zijn met Maria en de heiligen die ons zijn voorgegaan, bewust bezig wilt blijven met het voltrekken van het mysterie van de Levende Heer, in hechte verbondenheid met onze Moeder de Heilige Kerk.
Door het echt beleven van het Eucharistisch Teken dat Hij ons gegeven heeft, waardoor wij Zijn Hart en Zijn handen mogen worden, wil Hij door ons Zijn verlossing aan onze wereld blijven voltrekken.
Dan zullen “uw liefde en uw vreugde volkomen worden”. En ik zal voor u “priester zijn in eeuwigheid”
Jan Rutten

woensdag, juni 27, 2012

Zeer Eerwaarde Heer Deken Jan Rutten (1916-2012)


 
“Vader, Ik wil dat zij, die Gij Mij gegeven hebt,
 met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen
die Gij Mij gegeven hebt.” (Joh. 17, 24)
 
 
 
Zeer Eerwaarde Heer
 
Jan Rutten
 
Pastoor-Deken Emeritus van Sint-Truiden
 
Stichter van Wiric en van Mensen helpen Mensen (CAW), Oprichter van de Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwe Kerk en van de St. Jan Berchmansschool, ere-proost en lid van Pro Petri Sede, ere-voorzitter en lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden, ere-lid van Amici Cantemus, ere-lid van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg
 
Geboren op Hoezerhof te Geistingen op 6 augustus 1916. Priesterwijding te Luik op 20 oktober 1940. Achtereenvolgens Leraar aan het Kleinseminarie Saint Roch, Ferrières (1940-1943), Kapelaan Ste. Véronique, Luik (1943-1952), Pastoor Ste. Marie, Ans (1952-1960), Pastoor St. Remacle, Luik (1960-1965), Pastoor-Deken van Sint-Truiden (1965-1993). Godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 23 juni 2012, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen.

Zoon van:
+ Renier en + Maria RUTTEN-SCHREURS

Broer van:
Maria en + Mathieu NIJSKENS-RUTTEN
+ Annie en + Sef VEUGELAERS-RUTTEN

Heeroom van:
Els & Michel MILIS-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Marie-Josée & Jean KEMPS-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Jeanine & Fons VERHULST-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Renier & Mimi NIJSKENS-MAERTENS, kinderen en kleinkinderen,
Yvonne NIJSKENS, kinderen en kleinkind.
Anna & Jean-Claude DINANT-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Cécile & Bernard CHANSON-NIJSKENS en kinderen,
Jacques NIJSKENS en kinderen,
Josée ( + Danny Muir) en Jean ROUSSARD-VEUGELAERS en kinderen,
René en Hilde CORDENS-VEUGELAERS en kinderen,
+ Bertine en Luk KUPERS-VEUGELAERS en kinderen,
Jacqueline VEUGELAERS en kinderen
Mieke en Jaak SMEETS-VEUGELAERS en kinderen,
Jeannine en Jaak VERSTRAETEN-VEUGELAERS en kinderen,
Yvonne VEUGELAERS en Dirk TOLLET,
Mon en Marc WETZELS-VEUGELAERS en kind,
Faby en Rob RAMAEKERS-VEUGELAERS en kind
 
Mgr. Jos SCHREURS

De families RUTTEN, SCHREURS, NIJSKENS, VEUGELAERS.

Dit melden u tevens
De priesters van het dekenaat Sint-Truiden
 
Met bijzondere dank aan al zijn trouwe vrienden voor de goede zorgen en aan het verzorgend personeel van rustoord ‘La Madrugada’ te Sint-Truiden
 
De plechtige Eucharistieviering, waarop u allen van harte bent uitgenodigd, zal gevierd worden in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming, Grote Markt te Sint-Truiden op ZATERDAG 30 JUNI 2012, OM 14.30U, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.
 
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk op zaterdag 30 juni 2012 vanaf 14u
 
Gebedswake op vrijdag 29 juni om 18u in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Sint-Truiden

Tevens zal in de H. Mis op zondag 1 juli om 11u in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Sint-Truiden voor hem gebeden worden.
 
Moge hij rusten in vrede
 
Rouwadres: Metsterenweg 125, 3800 Sint-Truidenzaterdag, juni 16, 2012

Vergelijkende studies 1962 vs 1969/1970


Sinds de start van deze blog op 5 februari 2006 heb ik een aantal studies gepubliceerd waarin de gewone vorm van de Romeinse Ritus wordt vergeleken met de buitengewone vorm. Het doel van deze bijdragen is te laten zien dat beide missalen inhoudelijk van elkaar verschillen zodanig dat de buitengewone vorm en de hersacralisatie van de gewone vorm in een objectief kader komen te staan, weg van louter emotionele (voor)oordelen over de schoonheid van de celebratie, riten, gezangen en dergelijke (hoe belangrijk deze ook zijn). Zie bv. mijn bijdrage over Thomas van Aquino en de betekenis van kruistekens in de Canon van 26 augustus 2008

Voor de lezer hebben we deze bijdragen hier op een rij gezet:

12 april 2012: Feiten omtrent de celebratie ‘versus orientem’ (strikt genomen hoort dit niet in het rijtje aangezien ‘versus orientem’ perfect mogelijk is in de Novus Ordo, maar dit is zeer zeldzaam) 
7 maart 2012: “Concelebratie zoals wij die kennen behoortniet tot de Latijnse liturgische traditie” (een uitspraak van kardinaal Canizares – dit thema hopen wij in de toekomst verder uit te werken) 
12 december 2010: De Heilige Lucia op de Tiltenberg (vergelijking van het lectionarium van beide vormen aan de hand van de gedachtenis/feest van de H. Lucia) 
5 december 2009: Heiligen en engelen 
19 september 2009: Zijn beide missaals identiek? (algemene feiten ter ontkrachting van deze stelling) 

Johannes Paulus II over het Heilig Hart

 Johannes Paulus II
Brief aan de Generaal-Overste van de Sociëteit van Jezus
Paray-le-Monial (Frankrijk)
5 oktober 1986

Aan de Zeer Eerwaarde Pater Peter-Hans Kolvenbach
Generaal-Overste van de Sociëteit van Jezus

Ter gelegenheid van mijn pelgrimstocht naar Paray-le-Monial, verlang ik te komen bidden in de kapel waar het graf van de Zalige Claude de La Colombiëre (1641-1682)[1] wordt vereerd. Hij was de “trouwe dienaar”, die de Heer in Zijn voorzienende liefde als geestelijk leidsman heeft gegeven aan de Heilige Margareta-Maria Alacoque. Daarom was hij ook de eerste die ertoe gebracht werd haar boodschap te verspreiden. In de weinige jaren van zijn religieuze leven en zijn intense dienst heeft hij zich getoond als een “voorbeeldige zoon” van de Sociëteit van Jezus. Volgens het getuigenis van de Heilige Margareta-Maria zelf heeft Christus aan hem de taak toebedeeld de eredienst voor Zijn Heilig Hart te verspreiden.

Ik weet met welke grote generositeit de Sociëteit van Jezus deze bewonderenswaardige zending ter harte heeft genomen en met welk een ijver zij de voorbije drie eeuwen geprobeerd heeft deze taak uit te voeren. Maar bij deze plechtige gelegenheid verlang ik alle leden van de Sociëteit aan te sporen om met nog meer ijver deze devotie te bevorderen, een devotie die méér dan ooit beantwoordt aan de verwachtingen van onze tijd.

Immers, indien de Heer in zijn Voorzienigheid gewild heeft dat, aan het begin van de moderne tijd in de 17e eeuw, vanuit Paray-le-Monial een krachtig elan ten gunste van de devotie voor het Hart van Christus zou uitgaan en dit op de wijze zoals deze in de openbaringen aan de Heilige Margareta-Maria zijn gegeven, dan is het toch ook zo dat de wezenlijke elementen van deze devotie op permanente wijze toebehoren aan de Kerk doorheen haar gehele geschiedenis. Want, vanaf het begin, heeft de Kerk haar blik gericht op het doorboorde Hart van Christus op het kruis, van waaruit bloed en water stromen, symbolen van de sacramenten die bepalend zijn voor de Kerk. In het Hart van het mensgeworden Woord hebben de Vaders van het Oosten en het Westen het begin gezien van geheel het verlossingswerk, vrucht van de liefde van de goddelijke Verlosser, waarvan het doorboorde Hart een bijzonder expressief symbool is. Het verlangen “de Heer op intieme wijze te kennen” en met Hem “een gesprek aan te gaan”, van hart tot hart, is, dankzij de Geestelijke Oefeningen, kenmerkend voor de apostolische en geestelijke dynamiek van Ignatius en dit geheel ten dienste van de liefde van het hart van God.

Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat Christus, het mensgeworden Woord,  “ons met een menselijk hart heeft liefgehad”[2] en het verzekert ons: de boodschap van de Kerk “betekent geen aantasting van de mens, maar geeft hem veeleer licht, leven en vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen; en buiten deze boodschap is niets in staat, het hart van de mens te bevredigen.”[3] Dichtbij het Hart van Christus leert het hart van de mens de ware en unieke zin van zijn leven en zijn bestemming kennen; begrijpt het de waarde van een leven dat authentiek christelijk is en weet het zich te beschermen tegen bepaalde perversies van het menselijk hart en is het in staat de kinderlijke liefde jegens God te verbinden met de liefde voor de naaste. Op deze wijze – en dit is het ware eerherstel dat door het Hart van de Verlosser gevraagd wordt – zal op de opeengestapelde ruïnes van haat en geweld de beschaving van het Hart van Christus kunnen opgebouwd worden.
Dit zijn de redenen waarom ik ten zeerste verlang dat u met volharding voortgaat met de verspreiding van de waarachtige eredienst van het Hart van Christus en dat u altijd bereid bent mijn broeders in het bisschopsambt daadwerkelijk te helpen deze eredienst overal te verspreiden door ervoor te zorgen dat de meest geschikte middelen gevonden worden om deze eredienst aan te bieden en te voltrekken zodanig dat de mens van vandaag, met zijn eigen mentaliteit en gevoeligheid, in de eredienst van het Hart van Christus het ware antwoord vindt op zijn vragen en verwachtingen.

Net zoals vorig jaar bij gelegenheid van het congres van het Apostolaat van het Gebed toen ik aan u in het bijzonder dit Apostolaat heb toevertrouwd dat zo nauw verbonden is met de devotie tot het Heilig Hart, zo vraag ik ook vandaag, tijdens mijn pelgrimstocht naar Paray-le-Monial, dat u alle mogelijke inspanningen zou verrichten om op steeds betere wijze de zending te vervullen die Christus zelf aan u heeft toevertrouwd, nl. de verspreiding van de eredienst van zijn goddelijk Hart.

De rijke, geestelijke vruchten die de devotie voor het Hart van Jezus heeft voortgebracht zijn genoegzaam bekend. Deze devotie drukt zich in het bijzonder uit in de praktijk van het heilig uur, de biecht en de H. Communie op de eerste vrijdagen van de maand en op deze wijze heeft deze devotie ertoe bijgedragen dat generaties van christenen aangespoord werden tot een intenser gebed en een meer veelvuldige deelname aan de sacramenten van Biecht en Eucharistie. Dit zijn tevens de wegen die wenselijke zijn om ook vandaag aan de gelovigen voor te houden.

Moge de moederlijke bescherming van de Heilige Maagd Maria u bijstaan: het was tijdens het feest van de Visitatie dat in 1688 deze zending aan jullie werd toevertrouwd. Moge bij uw apostolisch werk de Apostolische Zegen, die ik van harte aan de gehele Sociëteit van Jezus vanuit Paray-le-Monial geef, een steun en bemoediging zijn!

Vertaling uit het Frans: Dr. J. Vijgen
Bron: www.vatican.va


[1] Op 31 mei 1992 volgde zijn heiligverklaring.
[2] Gaudium et spes 22
[3] Gaudium et spes 21