dinsdag, mei 07, 2013

Rome gaat te rade bij het Missaal van 1962 voor de introductie van een nieuw feest

Per decreet van 23 juli 2012 vanwege de Congregatie voor de Eredienst is er de mogelijkheid dat bisschoppenconferenties in de plaatselijke kalender de viering opnemen van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester, met de graad van feest, op donderdag na het Hoogfeest van Pinksteren.
De introductie van dit feest moet, volgens het decreet, gezien worden in de lijn van het Jaar van de Priester tot bevordering van een leven van heiligheid voor de clerus en de roeping tot het wijdingsambt. De Congregatie heeft hiervoor zowel een eigen misformulier, lectionarium als getijdengebed gepubliceerd.

Tot dusver heeft bij mijn weten de Belgische of Nederlandse kerkprovincie nog geen verzoek van dien aard bij de Congregatie ingediend.

De editio typica tertia van het Romeins Missaal (2002/2008) kent een votiefmis met dezelfde titel als het Missale Romanum van 1962. Deze teksten van de editio typica van 2002/2008 zijn dan weer in de editio typica van 1970/1975 identiek aan het tweede misformulier voor de Allerheiligste Eucharistie. Het misformulier van 1962 gaat terug op een decreet van de Ritencongregatie van 24 december 1935, volgend op een aankondiging in de encycliek Ad Catholici Sacerdotii Fastigium (20 december 1935), waarbij dit misformulier voorzien was voor elke eerste donderdag van de maand, naar analogie met de votiefmis voor het H. Hart voor elke eerste vrijdag van de maand.

Men zou nu kunnen verwacht hebben dat het decreet van 23 juli 2012 het misformulier uit het Romeins Missaal van de ‘novus ordo’ voorstelt. Maar neen, het nieuwe misformulier is nagenoeg een exacte kopie van het misformulier uit het Missaal van 1962! Het Collecta (afgezien van de inlassing “Spiritu Sancto largiente”), Super oblata en Postcommunio zijn identiek. Waar het misformulier van 1962 de prefatie van het H. Kruis heeft, geeft het misformulier van 2012 de prefatie van de Chrisma-mis, dus uit de novus ordo, aan.

Tegelijkertijd verbaast dit ook niet. Het misformulier van 1962 en dus van 2012 benadrukt veeleer het gewijde priesterschap en niet het volk in het algemeen zoals dit het geval is in het misformulier van 1970 e.v. Vergelijk bv. het volgende:
De collecta van 1962/2012: “ut, [Spiritu Sancto largiente], quos ministros et mysteriorum suorum dispensatores elegit, in accepto ministerio adimplendo fideles inveniantur. Per Dominuim nostrum.”
De collecta van 1970/1974/2002/2008: “ut populus, quem sanguine suo tibi acquisivit, ex eius memorialis participatio, virtutem cruces ipsius capiat et resurrectionis. Qui tecum.”

Voor meer info verwijzen wij naar M. Barba: La festa di Nostro Signore Gesù Cristo Somme e Eterno Sacerdote, in: Ephemerides Liturgicae 126 (2012) 321-347 met de Latijnse tekst van het decreet en de formulieren van de Congregatie op pp. 348-373