dinsdag, juni 04, 2019

Cornelia de Vogel (1905-1986)


“Ik heb niet nagelaten tegenover de pater een zekere neiging tot de Liberaal-Katholieke Kerk kenbaar te maken, of wellicht zijn mening daarover te vragen. Het antwoord was dat hij die kerk niet als katholiek erkende. Want ‘het meest essentiële ontbreekt daar: de aanwezigheid van Christus op het altaar’. Er kan geen eenheid van geloof zijn: ieder mag er binnenkomen. In de Katholieke Kerk moet ieder geloven dat de Kerk leert, alles. Daar is geen geven en nemen, geen schipperen, geen transigeren; maar alles of niets: nemen, alles – of erbuiten blijven.” Cornelia de Vogel, Getuigenis van Gods genade. Autobiografie 1905-1929 (Hilversum:Verloren, 2002), p. 125.

dinsdag, april 16, 2019

De profeet Jeremia

Jeremia 11, 16-18:
"`Prachtige groene olijfboom' heeft Jahwe u genoemd. Maar in een hevig onweer heeft Hij hem in vlammen doen opgaan, met takken en al. Jahwe van de legerscharen die u heeft geplant, kondig rampen over u aan; want Israël en Juda hebben kwaad bedreven: Ze hebben Mij beledigd en offers gebracht aan Baäl."

vrijdag, februari 22, 2019

Waarom is het gepast dat er een Laatste Oordeel is?Een oordeel kan niet volmaakt geveld worden over eender welk veranderlijk ding alvorens de voltooiing van dat ding zoals een oordeel niet volmaakt kan geveld worden betreffende de kwaliteit van een handeling alvorens de voltooiing ervan en van de effecten van de handeling want er zijn vele handelingen die lijken nuttig te zijn maar waarvan de effecten blijken schadelijk te zijn. Zo ook kan een volmaakt oordeel over iemand niet geveld worden alvorens het einde van diens leven aangezien hij kan veranderd worden in vele opzichten van goed naar kwaad of omgekeerd van goed naar beter of van kwaad naar erger. Vandaar zegt de Apostel in Hebr. 9:27: “Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel”.

Men dient echter te weten dat, alhoewel het tijdelijke leven van een mens op zichzelf eindigt met de dood, het toch doorgaat afhankelijk van wat er gebeurt in de toekomst. Ten eerste, blijft het leven doorgaan in de herinneringen van mensen waarin soms, in tegenstelling tot de waarheid, goede en kwade reputaties blijven bestaan. Op een andere wijze in kinderen die als het ware iets van de ouders zijn volgens Wijsheid van Jesus Sirach 30, 4 “Is de vader van die zoon overleden, dan is hij toch niet gestorven, want hij heeft zijn evenbeeld nagelaten.” En toch hebben vele goede mensen slechte kinderen en omgekeerd. Ten derde als effect van zijn daden: zoals uit het bedrog van Arius en andere verleiders ongeloof blijft opgroeien tot aan het einde van de wereld en zelfs tot dan zal het geloof profijt vinden in de prediking van de apostelen. Ten vierde wat betreft het lichaam dat soms met eerbetuigingen begraven wordt  en soms onbegraven achterblijft en uiteindelijk geheel en al tot stof herleidt wordt. Ten vijfde betreffende de dingen waaraan een mens zeer gehecht is zoals tijdelijke zaken waarvan sommige snel voorbijgaan en andere langer voortduren.

Welnu, al deze dingen worden onderworpen aan het goddelijk oordeel. Bijgevolg kan een volmaakt en publiek oordeel van al deze dingen niet geveld worden gedurende het verloop van deze tijd. Daarom is het nodig dat er een Laatste Oordeel op de laatste dag is waarin alles over iedereen en in elk opzicht op volmaakte en publieke wijze zal geoordeeld worden.
(ST III, 59, a. 5)