woensdag, augustus 30, 2006

Thomas van Aquino en de Ratio fundamentalis van de USA


Zonet verscheen de nieuwe Ratio fundamentalis voor de priesteropleidingen in de Verenigde Staten. Wat Sint-Thomas betreft is dit document redelijk positief; weliswaar een sterke nadruk op filosofie en minder op theologie ad mentem S. Thomae (alhoewel dit wel uitdrukkelijk in de conciliedocumenten en het kerkelijk recht voorzien is - zie mijn publicaties hieromtrent). Hier volgen de desbetreffende teksten:


157. “Philosophical instruction must be grounded in the perennially valid philosophical
heritage and also take into account philosophical investigation over the course of time. It is to be taught in such a way that it perfects the human development of students, sharpens their minds, and makes them better able to pursue theological studies.” (CIC, c. 251) The philosophy of Saint Thomas Aquinas should be given the recognition that the Church accords it.* Especially in the courses on the history of philosophy, there should be a significant treatment of Saint Thomas’ thought, along with its ancient sources and its later development. The fruitful relationship between philosophy and theology in the Christian tradition should be explored through studies in Thomistic thought as well as that of other great Christian theologians who were also great philosophers. These include certain fathers of the Church, medieval doctors, and recent Christian thinkers in the Western and Eastern traditions.( Fides et ratio, no. 74.)


* See Optatum totius, no. 15; Pastores dabo vobis, no. 53; Fides et ratio, no. 43-44; CIC, c. 251; CCEO, 349§1. In articulating the mind of the Fathers of the Second Vatican Council on this point, the Congregation for Catholic Education, in its document on The Study of Philosophy in Seminaries, observed that “the repeated recommendations of the Church about the philosophy of St. Thomas Aquinas remain fully justified and still valid. In this philosophy the first principles of natural truth are clearly and organically enunciated and harmonized with revelation. Within it also is enclosed that creative dynamism which, as biographers attest, marked the teaching of St. Thomas and which must also characterize the teaching of those who desire to follow his footsteps in a continual and renewed synthesizing of the valid conclusions received from tradition with new conquests of human thought.”

219. Although various theological schools exist within the Catholic tradition, in accord with church teaching, the significance of Saint Thomas Aquinas as the model and guide for study and research in theology should be recognized.

maandag, augustus 21, 2006

Ter ere van de H. Pius X

Ter ere van de wijze Pius X en in het licht van gebeurtenissen in verschillende bisdommen volgende tekst uit "Haerent animo" (nrs. 54-56) van Pius X (1908) over priesterverenigingen.


Wij stellen er prijs op nog een ander punt aan te bevelen, nl. de vereniging van priesters, waarin zij zich, zoals het broeders betaamt, onderling nog nauwer aaneensluiten, met goedkeuring en onder de leiding van het Bisschoppelijk gezag. Zeker, het verdient aanbeveling, dat priesters een vereniging vormen tot onderlinge hulp in tijden van tegenspoed, tot verdediging van hun eer en hun bedieningen tegen de sluwe aanvallen van vijanden, of voor andere soortgelijke doeleinden. Maar ongetwijfeld is het van nog meer belang, dat zij zich aaneensluiten tot uitbreiding van hun bezit aan gewijde wetenschap, en vooral tot ijveriger vasthouden aan het heilig doel van hun roeping en tot bevordering van de belangen van de zielen, door hun ideeën en hun krachten wederzijds ter beschikking te stellen. De geschiedenis van de Kerk bewijst het: in tijden, waarin de priesters overal een soort gemeenschappelijk leven gingen leiden, bracht zulk een vereniging uitstekende en overvloedige vruchten voort. Waarom zou men juist in onze tijd niet iets dergelijks weer kunnen invoeren, natuurlijk rekening houdend met het verschil van landen en werkzaamheden? Zou men, tot vreugde voor de Kerk, niet met recht dezelfde vruchten als vroeger daarvan mogen verwachten?

Er bestaan inderdaad soortgelijke verenigingen, die door de Bisschoppen zijn goedgekeurd. Zij hebben des te groter nut, naarmate men er zich eerder, reeds van het begin van het priesterschap, bij aansluit. Wijzelf hebben tijdens ons episcopaat zulk een vereniging bevorderd, wier geschiktheid wij door ondervinding kenden. Ook nu nog koesteren wij voor die vereniging, evenals voor andere, gevoelens van bijzondere welwillendheid.

Deze hulpmiddelen voor de priesterijke genade en ook andere, die de Bisschoppen met waakzame voorzichtigheid naar gelang de omstandigheden aan de hand zullen doen, moet gij, beminde zonen, zo waarderen en zo benutten, dat gij van dag tot dag u meer "gedraagt overeenkomstig uw roeping". (Ef. 4, 1) zo doet gij uw bediening eer aan en volbrengt gij de wil van God: "uwe heiligmaking".

Hoe comfortabel is het christelijk geloof?

"In conclusion, it strikes me that if we look at Islam, the other religions, the decline of population, the Western philosophical theories behind much of the modern world, we come back to the single issue of a refusal, at almost any cost, to acknowledge that faith and reason belong together. The crux of this belonging is a correct understanding of God in the Trinity and God and man in the Incarnation. When the Holy Father told the newly ordained in St. Peter’s that the Church can ”never be satisfied with the ranks she has reached at a certain point, or say that others are fine as they are,” he could not have not also known of von Balthasar’s sheep among wolves. This too is a passage in Scripture, after all. The passage is clarified by von Balthasar’s comment that “humanity will prefer to renounce all philosophic questions, rather than accept a philosophy which finds its final response only in the revelation of Christ.”
Dit citaat stamt uit dit essay van James V. Schall. Hier kan u het volledige essay lezen.

The Myth of Hitler's Pope

Hier een uitstekende bespreking van David G. Dalin's The Myth of Hitler's Pope: How Pope Pius XII Rescued Jews From the Nazis.

zondag, augustus 20, 2006

Een nieuwe wijsgerige synthese


Dit boek staat op mijn 'to read'-lijstje. Het magnum opus van Fr. Benedict Ashley O.P.

Jongeren en kerkmuziek

Verrassende resultaten uit deze enquete.
Onder andere het volgende:
"What it says is that the kind of music that is heard in a church service seems to become the accepted norm for that context. Contrary to expectations, these representative teenagers do not bring to the church service their own musical preferences (e.g., rock and pop music) as the right music for that occasion.

Rather, they tend to accept as appropriate for that context the music that the church has already put in place, whatever that music may be. While they liked rock music and thought it was the right music for some times and places in their lives, they didn't believe that the church service was that time and place."

woensdag, augustus 09, 2006

Het nieuwe pallium van de paus


Hier kan u een interessante bijdrage vinden over het nieuwe pallium van Benedictus XVI.

Op deze foto tijdens aswoensdag 2006. Het artikel bevat opmerkelijke informatie. Blijkbaar heeft Marini reeds daags na de pauskeuze dit voorstel gedaan. Het zou zogezegd om de oudere, en dus meer oorspronkelijke versie gaan (dus alweer archeologisme dat door Pius XII en Joseph Ratzinger zelf veroordeeld is geworden).

Pater Maggiani beweert dat deze oorspronkelijke versie door de invoering van de zgn. 'vioolkist'-kazuifel verdrongen is geworden. Maar, zo beweert hij, zelf de post-Vaticanum II kazuifels met centrale afbeeldingen of figuren namen de aandacht van het pallium weg. Pater Valenziano, net als pater Maggiani raadgever van Piero Marini, beweert dat dit onderdeel uitmaakt van de hervorming van de liturgie na Vaticanum II! Samen met het nieuwe pallium is er ook een reeks nieuwe kazuifels vervaardigd geworden met niet meer één centraal beeld, maar met verschillende symbolen verspreid over het kazuifel. Er zou zelfs een discussie gaan komen om het pallium van de aartsbisschoppen naar dat van de paus te vervaardigen. Dat dit er komt, hoopt pater Maggiani.

U leest het: opmerkelijk. Ik vind het alleszins aartslelijk. Voor dit artikel te lezen, zei ik reeds dat het nieuwe pallium de viookist definitief naar de mottenballen heeft verwezen. Johannes Paulus II droeg het al zeer zelden, maar het resultaat mag er zijn.


Zelfs het gothisch kazuifel, zo verheerlijkt na Vaticanum II, voldoet niet meer aan de 'specialisten' van de liturgie. De visuele centrering op één beeld, pedagogisch zo effectief, kan niet meer. Vreemd! Hopelijk is dit geen voorbode van de hervorming van de hervorming van de liturgie want dan heeft men niet uit de fouten van de 'geest' van het Concilie geleerd.

dinsdag, augustus 01, 2006

Traditionele H. Mis 1941.

Pasen 1941. De Heilige Mis op Pasen 1941 in Chicago, becommentarieerd door Mgr. Fulton Sheen. Must see!