dinsdag, mei 24, 2011

George Weigel en een pertinente vraag

George Weigel: Priests, Abuse, and the Meltdown of a Culture . The lessons of an important new study.
The John Jay study is less than illuminating on one point, and that is the relationship of all this to homosexuality. The report frankly states that “the majority of victims (81 percent) were male, in contrast to the distribution by victim gender in the United States [where] national incidence studies have consistently shown that in general girls are three times more likely to be abused than boys.” But then the report states that “the clinical data do not support the hypothesis that priests with a homosexual identity or those who committed same-sex sexual behavior with adults are significantly more likely to sexually abuse children than those with a heterosexual orientation or behavior.”
The disconnect, to the lay mind, seems obvious: Eighty-one percent of the victims of sexual abuse by priests are adolescent males, and yet this has nothing to do with homosexuality? Perhaps it doesn’t from the clinicians’ point of view (especially clinicians ideologically committed to the notion that there is nothing necessarily destructive about same-sex behaviors). But surely the attempt by some theologians to justify what is objectively immoral behavior had something to do with the disciplinary meltdown that the report notes from the late 1960s through the early 1980s; it might be remembered that it was precisely in this period that the Catholic Theological Society of America issued a study, Human Sexuality, that was in clear dissent from the Church’s settled teaching on fornication, self-abuse, and homosexual acts, and even found a relatively kind word to say about bestiality. And is there no connection to be found between the spike in abuse cases between the mid-1960s and the early 1980s, with its victimization of adolescent males, and the parallel spike in homoerotic culture in U.S. Catholic seminaries and religious orders in that same period? Given the prevailing shibboleths in the American academy (including the Catholic academy), it may be that no clinically or statistically demonstrable linkage will be found, but it strains credulity to suggest that there wasn’t a cultural connection here, one that bears serious reflection.

zondag, mei 15, 2011

Universae Ecclesiae en de bisschoppen


10. § 1. Naast de bevoegdheden eerder geschonken door Johannes Paulus II en bevestigd door Benedictus XVI (cf. Apostolische Brief Summorum Pontificum, art. 11 en art. 12), oefent de Pauselijke Commissie deze macht ook uit doordat zij, in de hoedanigheid van hiërarchisch Overste, beslissingen neemt inzake verzoeken, welke op rechtmatige wijze aan haar gericht zijn, tegen een afzonderlijke, administratieve maatregel van eender welke Ordinarius die in tegenspraak lijkt met de Apostolische Brief.
§ 2. De decreten waarmee de Pauselijke Commissie inzake deze verzoeken beslist kunnen ad normam iuris bij de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur worden aangevochten.

Vertaling: a Belgian Thomist

Extra werk voor de Belgische aartsbisschop Frans Daneels O.Praem.?

Het groeipotentieel van Mgr. Hans van den Hendezaterdag, mei 14, 2011

Universae Ecclesiae op de Seminaries

nr. 21 "Aan ordinarii wordt met aandrang gevraagd dat zij aan clerici de gelegenheid geven gevormd te worden om de gepaste kunst van het vieren in de buitengewone vorm te verwerven, hetwelk allereerst geldt voor de Seminaries, waar erin voorzien zal worden dat de studenten van het heilige op gepaste wijze gevormd worden, door middel van het leren van de Latijnse taal en, indien bijkomende omstandigheden dit vragen, de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus zelf."

Vertaling: a Belgian Thomist

zaterdag, mei 07, 2011

Opmerkelijk!!


Paus Benedictus XVI, 6 mei 2011
"De Liturgie van de Kerk gaat vérder dan de “conciliaire hervorming” (vgl. SC 1), waarvan het doel immers niet op de eerste plaats was het wijzigen van riten en teksten maar daarentegen een vernieuwing van de mentaliteit en de viering van het Paasmysterie van Christus naar het centrum van het christelijk en pastorale leven te brengen."