donderdag, september 29, 2011

An update on the activities of Father Leo Elders

A few months ago we reported on some recent publications and activities of the Dutch Thomist, Father Leo Elders s.v.d. The new academic year now well underway, we can offer some update on that report. During the summer Father Elders went on his usual trip to the USA and Latin-America, this year in particular to Chile and Argentina, where he gave several lectures (here you can see some pictures of a lecture he gave at the Major Seminary of the Diocese of San Bernardo (Chile) and participated in the Semana Tomista, giving a paper on Cajetan.
Another yearly event will be his participation at the 32th Theological Conference at the University of Navarra (Pamplona-Spain) where he will give a paper on Jacques Maritain. On the way to Pamplona, he will as usual make a stop at the Abbey of Fontgombault (France) to give a talk to the monks there.
He is continuing his work on Aquinas's commentaries on Aristotle and hopes to publish a further installment in that series very soon.
An extremely interesting article - look at the subtitle!- will be published very soon in Dutch entitled: "The situation of the faith and the Catholic Church in the Netherlands in the years after the Vatican Council. How the decline of the Catholic Church in the Netherlands at the turn of the century was made possible and promoted by theological theories in the sixties and seventies".
We offer below a list of his publications in the year 2011:
 • La vie morale selon saint Thomas d’Aquin. Une éthique des vertus. Parole et Silence/Presses Universitaires de l’IPC, Paris, 2011, 336 p. ISBN 978-2-84573-974-1. 
 • Splendeur du vrai. L’encyclique Veritatis splendor, in : L’Homme Nouveau, 2, 2011, pp. 51-52. 
 • La “Expositio in Psalmum” 50 de Santo Tomás de Aquino, in: Piotr Roszak (ed.), El comentario de Santo Tomás de Aquino al Salmo 50 (51): Traducción y Estudios, Pamplona 2011, pp. 51-66 (Cuadernos de Anuario Filosófico – Serie Universitaria 236) 
 • La tolérance selon saint Thomas d’Aquin, in: Sedes sapientiae 29/1 (2011, nr. 115), pp. 21-42. 
 • Introduction, in: Thomas d’Aquin, Commentaire sur Isaïe par saint Thomas d'Aquin. Traduction des moines de l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, Introduction de Leo J. Elders, Presses universitaires de l'IPC - Parole et silence, Paris 2011, pp. v-xxii. 
 • La présence de saint Grégoire le Grand dans les œuvres de saint Thomas d’Aquin, in: Nova & Vetera (Fribourg) 86 (2011/2), 155-180. 
 • La Sententia in Librum Ethicorum de Santo Tomás de Aquino, in : Tomás de Aquino, Comentador de Aristóteles, ed. Héctor Velázquez, Universidad Panamericana, México D.F., 2010, 43-73. 
 • Las conversiones al catolicismo en Japón: ayer y hoy, in : Juan Alonso y J. José Alviar (edit.), Conversión cristiana y evangelización, XXXI Simposio de Teología (2010).Eunsa, Pamplona 2011, 259-268. 
 • La pensée sur l’homme de Maìtre Eckhart et l’anthropologie de Thomas d’ Aquin, in : Marie-Anne Vannier (edit.), La création chez Eckhart et Nicolas de Cues, Paris (Cerf), 2011,159-177. 
 • Teorías filosóficas y desviaciones en la expresión de la fe. La razón en la elaboración y la defensa de la doctrina de la fe, in Miguel Ayuso, Álvaro Pezoa y José Louís Widow (edit.), Razón y Tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow, Vol. 1, Santiago de Chile 2011, 175-190. 
 • Historiografía cristiana. Eusebio de Cesarea y San Agustín, in Paola Corti B., Rodrigo Moreno, José Luís Widow (editores), Historia, Memoria y Narración, Ediciones Altazor, Viña del Mar, 2011, 43-54. 
 • Los santuarios de la Virgen María en los Países Bajos, in Scripta de María, Instituto Mariológico de  Torreciudad, II, VIII, 2011, 367-396.
For those who want to follow the activities of Leo Elders, we can refer to his website www.leoelders.org and to www.thomisme.org


zondag, september 25, 2011

Studie is wezenlijk voor een seminarist!

Paus Benedictus XVI tot seminaristen in Freiburg, 24 september 2011
"Ja, ich glaube von dem Plan her muss ich wahrscheinlich Schluss machen, jetzt. Ich möchte Ihnen nur einen Punkt noch sagen. Zum Bereitwerden für das Priestertum, zum Weg dahin, gehört vor allem auch das Studieren. Das ist nicht eine akademische Zufälligkeit die sich in der westlichen Kirche ausgebildet hat, sondern wesentlich. Wir alle wissen, dass der heilige Petrus gesagt hat: „Seid jederzeit bereit, die Vernunft, den Logos eures Glaubens als Antwort denen zu geben, die danach fragen“. Unsere Welt, heute, ist eine rationalistische und verwissenschaftlichte Welt, wenn oft auch sehr scheinwissenschaftlich. Aber der Geist der Wissenschaftlichkeit, des Verstehens, der Erklärens, des Wissenkönnens, des Ablehnens des Nichtrationalen ist beherrschend in unserer Zeit. Das hat auch sein Grosses, wenn auch viel Anmaßung und Verkehrtheit dahinter sich oft verbirgt. Und der Glaube ist nicht eine Gefühlsnebenwelt, die wir dann uns auch noch leisten, sondern er ist das, was das Ganze umgreift und ihm Sinn gibt und es deutet und ihm auch die innere ethische Weisung gibt, dass es auf Gott hin und von Gott her verstanden und gelebt sei. Deswegen ist es wichtig, Bescheid zu wissen, zu verstehen, die Vernunft geöffnet zu haben, zu lernen. Natürlich werden in 20 Jahren schon wieder ganz andere philosophische Theorien Mode sein als heute: Wenn ich denke, was bei uns höchste, modernste Mode war und wie vergessen das alles ist … Trotzdem ist es nicht umsonst, dies zu lernen, denn es sind auch beständige Erkenntnisse dabei. Und vor allem, lernen wird darin überhaupt zu urteilen, mitzudenken – kritisch mitzudenken – und zu helfen, dass in dem Denken das Licht Gottes uns erleuchtet und nicht erlischt. Studieren ist wesentlich: Nur so können wir dieser Zeit standhalten und in ihr den Logos unseres Glaubens verkünden. Auch kritisch studieren, eben in dem Wissen, morgen wird ein anderer anderes sagen; aber wach und offen und demütig Lernende zu sein, um immer mit dem Herrn, vor dem Herrn und für ihn Lernende zu bleiben."

zaterdag, september 17, 2011

Kardinaal Burke in Frankrijk en in de Tiltenberg

Zijn Eminentie Kardinaal Burke, die ook op 6 november in Amsterdam en op 7 november in de Tiltenberg zal zijn, heeft deze zomer een aantal plaatsen in Frankrijk bezocht, ondermeer de abdij de Fontgombault, één van deze prachtige plekpleisters van de Buitengewone Vorm. Het ICRSS heeft zoals gewoonlijk mooie foto's.


Slechts één bedenking: dit wordt moeilijk in de kleine kapel van de Tiltenberg!

donderdag, september 15, 2011

Ite ad Thomam

Ziehier de 'vernieuwde' kapel van het priesterseminarie van het bisdom Hildesheim!

Kortom, een aanfluiting van de geloofswaarheid van de werkelijke en blijvende tegenwoordigheid van Christus en in de Eucharistie als Zijn verlossend Offer!
De verantwoordelijken dienen zich te realiseren dat hiermee roepingen tot het katholieke priesterschap in de kiem gesmoord worden en dwalingen geïnstalleerd worden in de zielen van de overigen!
Ziehier de vernieuwde kapel (links vóór, rechts ná) van Sint-Thomas in het studiehuis van de Sint-Jozef provincie van de Amerikaanse Dominicanen in Washington D.C., welke in 2010 het grootste aantal novicen mocht verwelkomen in 44 jaar.

Ite ad Thomam!

woensdag, september 14, 2011

Is de verzoening nakend?

Onze vertaling van het persbericht van vandaag:

14 september 2011
Persbericht van de Heilige Stoel met betrekking tot de situatie van de Priesterbroederschap Sint-Pius X
“Op 14 september heeft in de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer een ontmoeting plaatsgevonden van Zijne Eminentie Kardinaal William J. Levada, Prefect van deze Congregatie en President van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’, Zijne Excellentie Mgr. Luis Ladaria S.I., secretaris van dezelfde Congregatie, Mons. Guido Pozzo, secretaris van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’ met Zijn Excellentie Mgr. Bernard Fellay, Algemene Overste van de de Priesterbroederschap Sint-Pius X en de Eerwaarde Heren Nikolaus Pfluger en Alain-Marc Nély, respectievelijk diens eerste en tweede algemene assistent.

Als gevolg van het verzoek van 15 december 2008 vanwege de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, heeft de Heilige Vader besloten de excommunicatie van de vier bisschoppen, gewijd door Aartsbisschop Lefebvre, op te heffen en terzelfdertijd leerstellige gesprekken te beginnen met de Broederschap met als doel de problemen van leerstellige aard te verhelderen en te komen tot een overkomen van de bestaande breuk.

In overeenstemming met de wens van de Heilige Vader is een gemengde studiecommissie, bestaande uit experten van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en van de Congregatie voor de Geloofsleer, acht maal bijeengekomen tussen oktober 2009 en april 2011. Deze gesprekken, die als doel hadden de wezenlijke leerstellige moeilijkheden omtrent controversiële themata uiteen te zetten en uit te diepen, hebben geleid tot een verheldering van de wederzijdse posities en beweegredenen.

Tevens rekening houdend met de verzuchtingen en verzoeken van de Priesterbroederschap Sint-Pius X met betrekking tot het bewaren van het algehele katholieke geloof ten aanzien van de “hermeneutiek van de breuk” van het Tweede Vaticaans Concilie ten aanzien van de Overlevering, waarvan Paus Benedictus in zijn toespraak tot de Romeinse Curie (22 december 2005) melding heeft gemaakt, beschouwt de Congregatie voor de Geloofsleer als fundamentele basis voor het bereiken van een volledige verzoening met de Heilige Stoel de aanvaarding van de Leerstellige Beginselverklaring die overhandigd is geworden gedurende de ontmoeting van 14 september 2011. Deze Beginselverklaring zet enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer uiteen, welke noodzakelijk zijn om de trouw aan het Leergezag van de Kerk en het ‘sentire cum Ecclesia’ te garanderen en laat tezelfdertijd de studie en de theologische uitleg van afzonderlijke uitdrukkingen of formuleringen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en het daaropvolgend Leergezag open voor rechtmatige discussie.

Tijdens dezelfde ontmoeting werden enkele elementen voorgesteld betreffende een canonieke oplossing voor de Priesterbroederschap Sint-Pius X, volgend op een eventuele en gehoopte verzoening."

Vertaling uit het Italiaans: A Belgian Thomist (Bron)

zaterdag, september 10, 2011

Preken 'made easy'

In Sacramentum Caritatis schreef Benedictus XVI:

"In relatie tot het belang van het Woord van God stelt zich de noodzaak de kwaliteit van de homilie te verbeteren. Zij is immers "een deel van de liturgische handeling"; zij heeft de taak een dieper begrip van het Woord van God en een grotere uitwerking ervan in het leven van de gelovigen te bevorderen. Om deze reden moeten de gewijde bedienaren "de homilie zorgvuldig voorbereiden en daarbij steunen op een adequate kennis van de Heilige Schrift". Generaliserende en abstracte homilieën dienen te worden vermeden. In het bijzonder vraag ik de bedienaren in hun homilie het Woord van God dat verkondigd is, in nauwe relatie te brengen met de sacramentele viering en met het leven van de gemeenschap, zodat het Woord van God werkelijk steun en leven kan zijn voor de Kerk. Men dient daarvoor het catechetische en vermanende doel van de homilie voor ogen te houden. Het zou heel goed zijn om, uitgaande van het driejarig lectionarium, met wijze onderscheiding, voor de gelovigen thematische homilieën te houden die, in de loop van het liturgisch jaar, de grote themata van het christelijk geloof behandelen, en die daarbij putten uit wat door het Leergezag op gezagvolle wijze is voorgehouden in de vier "peilers" van de Catechismus van de Katholieke Kerk en in het recente Compendium: de geloofsbelijdenis, de viering van het christelijk mysterie, het leven in Christus en het christelijk gebed."

Het voorstel tot meer catechese in de homilie is bij veel kenners ('homilitiek'-docenten) op groot verzet gestoten omdat men enerzijds meende dat dit een teruggrijpen zou zijn naar pre-vaticanum II praktijken (en dat is natuurlijk uit den boze!) en anderzijds de 'verworvenheden' van het nieuwe Vaticanum II-lectionarium (méér Heilige Schrift) zou teniet doen. Ik heb al eerder een aantal argumenten naar voren gedragen die een overdreven optimisme over het nieuwe lectionarium willen temperen.

Maar in de veronderstelling dat we nog even vast zitten aan dit ingewikkelde systeem - immers, pedagogisch is regelmaat en een ordelijke structuur veel effectiever, zeker in een tijd met verminderde kennis van de Heilige Schrift: "repititio est mater studiorum" - zou men denken dat priesters de vermeende waarde van dit systeem vurig verdedigen.

Maar het lijkt me dat integendeel de inhoud (de vorm is iets anders en dit volgt in grote mate de retorische talenten van iemand, alhoewel 'retorische technieken' best een college zou kunnen zijn op seminaries) van preken veelal ver beneden elk niveau is; in de veronderstelling dat men überhaupt preekt! Bekend is het fenomeen van priesters die 'het blauwe boekje' (Nederland) of de 'liturgische suggesties' (Vlaanderen) voorlezen. In de week is er natuurlijk helemaal "geen tijd" om te preken en in de zomervakantie mag de pastoor ook wel wat vakantie hebben, dus geen preek.

Zoals altijd geldt ook hier de stelling: "Gelukkig is er nog de paus"! Onze vrienden van rkdocumenten.nl hebben twee prachtige functies geïnstalleerd:

1/ Benedictus XVI en de Heilige Schrift: een opsomming van de pericopen waarover de paus gepreekt heeft.
2/ Bijbelreferenties: een uitklapmenu om snel te vinden wat een tekst van het Leergezag over een bepaalde bijbelpassage zegt.

Kan het nog eenvoudiger!