woensdag, september 14, 2011

Is de verzoening nakend?

Onze vertaling van het persbericht van vandaag:

14 september 2011
Persbericht van de Heilige Stoel met betrekking tot de situatie van de Priesterbroederschap Sint-Pius X
“Op 14 september heeft in de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer een ontmoeting plaatsgevonden van Zijne Eminentie Kardinaal William J. Levada, Prefect van deze Congregatie en President van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’, Zijne Excellentie Mgr. Luis Ladaria S.I., secretaris van dezelfde Congregatie, Mons. Guido Pozzo, secretaris van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’ met Zijn Excellentie Mgr. Bernard Fellay, Algemene Overste van de de Priesterbroederschap Sint-Pius X en de Eerwaarde Heren Nikolaus Pfluger en Alain-Marc Nély, respectievelijk diens eerste en tweede algemene assistent.

Als gevolg van het verzoek van 15 december 2008 vanwege de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, heeft de Heilige Vader besloten de excommunicatie van de vier bisschoppen, gewijd door Aartsbisschop Lefebvre, op te heffen en terzelfdertijd leerstellige gesprekken te beginnen met de Broederschap met als doel de problemen van leerstellige aard te verhelderen en te komen tot een overkomen van de bestaande breuk.

In overeenstemming met de wens van de Heilige Vader is een gemengde studiecommissie, bestaande uit experten van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en van de Congregatie voor de Geloofsleer, acht maal bijeengekomen tussen oktober 2009 en april 2011. Deze gesprekken, die als doel hadden de wezenlijke leerstellige moeilijkheden omtrent controversiële themata uiteen te zetten en uit te diepen, hebben geleid tot een verheldering van de wederzijdse posities en beweegredenen.

Tevens rekening houdend met de verzuchtingen en verzoeken van de Priesterbroederschap Sint-Pius X met betrekking tot het bewaren van het algehele katholieke geloof ten aanzien van de “hermeneutiek van de breuk” van het Tweede Vaticaans Concilie ten aanzien van de Overlevering, waarvan Paus Benedictus in zijn toespraak tot de Romeinse Curie (22 december 2005) melding heeft gemaakt, beschouwt de Congregatie voor de Geloofsleer als fundamentele basis voor het bereiken van een volledige verzoening met de Heilige Stoel de aanvaarding van de Leerstellige Beginselverklaring die overhandigd is geworden gedurende de ontmoeting van 14 september 2011. Deze Beginselverklaring zet enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer uiteen, welke noodzakelijk zijn om de trouw aan het Leergezag van de Kerk en het ‘sentire cum Ecclesia’ te garanderen en laat tezelfdertijd de studie en de theologische uitleg van afzonderlijke uitdrukkingen of formuleringen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en het daaropvolgend Leergezag open voor rechtmatige discussie.

Tijdens dezelfde ontmoeting werden enkele elementen voorgesteld betreffende een canonieke oplossing voor de Priesterbroederschap Sint-Pius X, volgend op een eventuele en gehoopte verzoening."

Vertaling uit het Italiaans: A Belgian Thomist (Bron)

Geen opmerkingen: