donderdag, april 12, 2012

Feiten omtrent de celebratie 'versus orientem'


Wetenschappelijk feit 1: de bewijslast ligt bij hen die een eeuwenlange traditie van gebedsrichting ‘versus orientem’ of ‘versus apsidem’ willen wijzigen.
Immers, zowel in het antieke heidendom als in het jodendom is de gebedsrichting op het Allerheiligste gericht. De mens richt zich bij het offeren naar Diegene aan wie hij het offer opdraagt en niet voor diegene en met diegene voor wie en met wie hij offert.
Bovendien is er geen enkele katholieke of orthodoxie liturgie die ‘versus populum’ celebreert, minstens tijdens het Hooggebed.
Daarenboven is er de uitspraak van Pius XII: “Het tabernakel van het altaar scheiden is het scheiden' van twee dingen, die door hun oorsprong en hun aard verenigd moeten blijven.” (22 sept. 1956).
Daarenboven is er het feit dat Sacrosanctum Concilium zwijgt over dit onderwerp en dus veranderingen niet gewenst heeft.
Wetenschappelijk feit 2: De ‘oude Kerk’ kende geen celebratie ‘versus populum’ ondanks de misverstanden die Romeinse basilieken kunnen veroorzaken. Zelfs in deze architectonische context is er geen ‘versus populum’ in de zin van een tegenover elkaar staan en elkaar aankijken van celebrant en volk. De studie van Uwe Michael Lang heeft dit aangetoond.
Wetenschappelijk feit 3: Celebratie ‘versus orientem’ maakt de theologie van de H. Mis zichtbaar. De uitwendige richting van gebed is een manifestatie van de inwendige richting van het gebed. De gebeden richten zich immers niet tot de gelovigen maar tot de Vader. Er is hier geen sprake van dialoog maar van aanbidding. Door deze gebedsrichting wordt er een dam opgeworpen tegen het huidige gevaar de liturgie te reduceren tot een pedagogie en catechese.
Wetenschappelijk feit 4: Elke H. Mis wordt gevierd in de verwachting van de wederkomst van Christus en geeft in zekere zin daar een voorsmaak van. De celebratie ‘versus orientem’ verhindert dat de gemeenschap zichzelf viert, bijna letterlijk als in een kring maar integendeel als in een processie naar de komende Heer opgaat.
Wetenschappelijk feit 5: Indien zoals wij belijden de H. Mis op de eerste plaats een offer is waarbij de priester ‘in persona Christi’ handelt en dus ipso facto op God de Vader gericht is, dan is ‘versus orientem’ de aangewezen celebratierichting en niet ‘versus populum’ aangezien dan, zoals de praktijk geleerd heeft alhoewel niet de iure, de H. Mis primair verstaan wordt als een maaltijd waarbij het volk dialoogpartner is en de priester ‘voorzitter’. Integendeel, bij het offer richt de offeraar zich naar de persoon aan wie het offer gebracht wordt.
Wetenschappelijk feit 6: Celebratie ‘versus orientem’ de-individualiseert de priester terwijl ‘versus populum’ riskeert een schadelijk klerikalisme te installeren bij de ‘voorzitter’. De priester die ‘versus orientem’ celebreert heeft geen ‘publiek’ waarvan hij afhankelijk kan worden maar concentreert zich volledig op het gevierde mysterie. De gelovigen wordt een grotere gelegenheid tot innerlijke deelname aan het offer geboden en dit net doordat gedeelten van het offer voor hen verborgen en verhuld worden zodanig dat de gelovigen zich net niet fixeren op het zichtbare handelen van de priester maar op het onzichtbare handelen van de Hogepriester.

13 opmerkingen:

Pace e bene, Alina. zei

Ik onderschrijf dit volledig

Pace e bene, Alina. zei

Toen ik na mijn H. Doopsel door de Kerk zwierf, viel het mij op dat veel priesters tijdens de H. Mis meer met het volk dan met God bezig waren. In Taizé zag ik hoe het anders (lees: beter) kon. Maar pas toen ik de Tridentijnse Ritus ontdekte, voelde ik: DIT is het! Hier wordt God aanbeden en Christus vereerd. Ik vind het dan ook jammer dat veel gelovigen niet beter weten of zelfs zeggen: de priester keert ons (weer) de rug toe, laat ons in de steek.....

Hubert Joseph Vanhommerig zei

L.S./A.M. Memo svp magister Jan vd Ploeg z.g. ad Dominum kennelijk de H.Mis voorbereidend in de Cenakelkerk Nijmegen : in zijn eentje kerkstichtend.

Anoniem zei

Wij kunnen aleen maar hopen dat de celebratie versus populum gauw afgeschaft wordt! De concilievaders wilden het niet, het volk wilde het niet, ik vermoed dat de celebranten het ook niet wilden en toch werd het plotklaps "ingevoerd". Net zoals vele andere misbruiken na het Concilie.

Vincent Kemme zei

Nu we toch met 'wetenschappelijke feiten' bezig zijn: wat is de historische, wetenschappelijke, verklaring voor het in gebruik raken van de celebratie'versus populum' (dus even los van wat men er van vindt)?

Anoniem zei

Volgens mij de pseudo-wetenschappelijke protestantse visie omtrent de "maaltijdkarakter" van de heilige Mis en de verkeerd geïnterpreteerde
"universele priesterschap" van de gelovigen.
Lees de geschriften van pater v.d. Ploeg o.p.

Vincent Kemme zei

Het gaat mij niet im meningen maar om de vraag wat er feitelijk toe geleid heeft dat men de H. Mis met het gezicht naar het volk is gaan vieren, zo massaal.

Anoniem zei

Zie alinea 1 van het artikel:
"Wetenschappelijk feit 1: de bewijslast ligt bij hen die een eeuwenlange traditie van gebedsrichting ‘versus orientem’ of ‘versus apsidem’ willen wijzigen."
En niet bij de voorstaanders van "versus orientem".

Vincent Kemme zei

Dank u 'Anoniem' voor uw pogig tot een antwoord. Het is echter iet het antwoord op mijnvraag. Ik vroeg, uit interesse voor zaak, 'wat is de historische, wetenschappelijke, verklaring voor het in gebruik raken van de celebratie 'versus populum'. Dat is een vraag naar historische feiten, niet naar meningen of een bewijslast voor het een of ander. Anders gezegd: wat heeft er volgens de kenners toe geleid dat men massaal 'versus populorum' de mis is gaan opdragen? Maakt u zich geen zorgen: ik ben geen voorstander van de mis 'versus populorum', dus u hoeft geen 'verdedigende houding' aan te nemen.

Gero P. Weishaupt zei


http://www.kathnews.de/kirchliche-dokumente-es-geht-um-die-stellung-des-altares-nicht-um-die-zelebration-zum-volk-hin

Vincent Kemme zei

Het blijft lastig een antwoord op mijn vraag te krijgen. Ik vraag niet naar speculatieve/persoonlijke meningen, naar wetenschappelijke argumenten ten voordele van de mis 'ad orientem', al die zaken zijn ij wel bekend. Ik probeer het nog één keer: wat zijn de objectieve, historische redenen voor de 'omkering' van de priester, zodat hij de mis met het gezicht naar het volk is gaan vieren? Daar moeten toch historische bronnen voor zijn?
(Deze vraag zet niets over mijn persoonlijke mening. Ik denk dat velen de zaak zo hoog opnemen, dat ze een eenvoudige rationele vraag niet meer eenvoudig rationeel weten te beantwoorden. De emoties nemen de overhand. Ik daag de lezer uit simpelweg mijn vraag te beantwoorden, of te zeggen: 'ik weet het niet')

Anoniem zei

Ik las eens: "Als de priester zijn rug draait naar het tabernakel, zullen de mensen hun rug draaien naar de priester en de kerk verlaten..." En inderdaad: de kerken lopen leeg!

Vincent Kemme zei

Opnieuw een interessante gedachte, maar geen antwoord op mijn vraag...