zondag, december 28, 2008

Sint-Thomas over het evangelie van de Onschuldige Kinderen
Uit de commentaar van Sint-Thomas van Aquino op het Mattheusevangelie

Waarom vlucht Jozef naar Egypte?
232 Maar waarom: VLUCHT NAAR EGYPTE; “Zegt Psalm 18, 15 niet: De Heer is mijn steun en verlosser. Maar men moet weten dat hij vlucht om drie redenen. Ten eerste om zijn mensheid te tonen; immers zoals zijn godheid getoond is geworden door de ster, zo wordt zijn mensheid aangeduid door de vlucht. Fil. 2, 7: Gelijk geworden aan de mensen. Ten tweede omwille van het voorbeeld; immers, hij toont bij wijze van voorbeeld wat hij geleerd heeft door het woord, zoals later staat geschreven 10, 23: Indien men u vervolgt in een stad, vlucht naar een andere stad. Ten derde omwille van het mysterie; immers, zoals hij wilde sterven om ons terug te roepen uit de dood, zo ook heeft hij willen vluchten om diegenen terug te roepen die van zijn aangezicht wegvluchten door de zonde, Psalm 138, 7: Waar zal ik gaan om uw geest te ontvluchten? U bent daar.
233. Maar waarom de voorkeur voor Egypte, eerder dan welk ander land? Men moet zeggen dat dit het geval is omwille van twee redenen. De eerste is dat het eigen is aan God om zich zijn barmhartigheid te herinneren te midden van de woede (Ha 3, 8). Immers, de Heer was woedend jegens de Egyptenaren die de zonen van Israël vervolgden, omdat de zonen van Israël de eerstgeborenen van God waren. Daarom was het hen toegestaan om eer te brengen aan de eerstgeborene, Jes. 19, 1: Gezeten op een lichte wolk komt de heer naar Egypte, etc.; Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.; Joh. 1, 14: Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.
234. De tweede reden is dat Hij zelf het donker in Egypte had doen intreden. Hij wilde Egypte dus als eerste verlichten. Daarom deed Jozef er goed aan naar daar te vluchten, Jes. 9, 2: Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Men dient op te merken dat indien iemand de zonde wil vluchten, hij eerst de luiheid moet uitdrijven, Ef. 5, 14: Ontwaak, slaper, sta op uit de doden en Christus zal over u stralen. Ten tweede moet hij het vertrouwen van de moeder en de zoon ontvangen, d.w.z. Christus, Si 24, 25: In mij bevindt zich alle levenshoop en deugd. Ten derde moet hij de zonde ontvluchten met de hulp van de moeder en het kind, Psalm 54, 8: Zie, al vluchtend heb ik mij verwijderd en heb verbleven in de eenzaamheid.

Het martelaarschap van de Onschuldige Kinderen
245. Men vraagt zich af hoe, aangezien zij [de onschuldige kinderen] geen vrij wil bezaten, men kan zeggen dat zij gestorven zijn voor Christus. Maar, er wordt gezegd in Joh. 3, 17: God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen maar opdat de wereld zou gered worden door Hem. Immers, God zou nooit toelaten dat zij gedood zouden worden indien dit niet voor hen nuttig zou zijn geweest. Zo zegt Augustinus dat het hetzelfde is te twijfelen dat hun moord voor hen nuttig was, als twijfelen dat het doopsel nuttig is voor kinderen. Immers, zij hebben geleden als martelaren en hebben, al stervend, Christus beleden, alhoewel dit niet door middel van het woord gebeurd is. Apoc. 6, 9: Ik zag onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren vanwege het woord van God.

(Volgens sommige theologen is deze passage toepasbaar op de vraag wat het statuut is van geaborteerde kinderen, nl. zij zijn, minstens impliciet, als martelaar voor Christus gestorven)

"Scripturae non in legendo sunt, sed in intelligendo" (Sanctus Hilarius Pictaviensis)

Geen opmerkingen: