zaterdag, september 26, 2009

Katholieke blogosfeer en Pascendi Dominici Gregis


De strijd van de Heilige Pius X tegen het modernisme uit liefde voor de Waarheid en niet om "de mensen te behagen, zoals Johannes Paulus II het treffende uitgedrukt heeft (zie hier), heeft zijn meest bekende neerslag gevonden in de encycliek Pascendi Dominici Gregis van 1907 (zie hier voor de Nederlandse tekst). Terwijl de eerst twee hoofdstukken over de inhoud en de oorzaken van het modernisme misschien het meest bekend zijn, geldt dit niet voor het derde hoofdstuk waar de H. Pius X de "geneesmiddelen" tegen het modernisme presenteert.

Eén van deze geneesmiddelen is de verordening dat in elk bisdom een Raad van Waakzaamheid dient opgericht te worden. Hun taak wordt als volgt omschreven:

"Het zal hun taak zijn om te waken of en met welke slinkse middelen nieuwe dwalingen binnensluipen of verspreid worden. Zij moeten de bisschoppen daarvan op de hoogte brengen en samen met hem de middelen beramen hoe dat kwaad in de wortel kan worden uitgeroeid, opdat het niet tot verderf der zielen meer en meer doordringt, of wat nog erger is, met de dag sterker wordt en aangroeit"

Deze Raad van Waakzaamheid diende vooral om uitingen van modernisme in boeken, tijdschriften en andere publicaties op te sporen en te rapporteren.

Alhoewel de omstandigheden veranderd zijn (zie de sporen hiervan in het kerkelijk recht CIC § 822-832), kunnen vandaag de uitingen van modernisme via het internet in woord en beeld aan de kaak worden gesteld.

Recente nieuwsberichten (zie hier, hier en hier), ongetwijfeld veroorzaakt door soms jarenlange protesten, maar soms ook slechts enkele dagen protest van orthodoxe katholieken in de blogosfeer, brengen aan het licht dat de katholieke blogosfeer een nieuwe status heeft bereikt, een status vergelijkbaar met de Raad van Waakzaamheid, bevolen door de H. Pius. Maar nu tevens op basis van het geroemde Tweede Vaticaans Concilie dat in Apostolicam Actuositatem over de roeping van de leken schrijft: "Laten zij dus de hun geschonken kwaliteiten en gaven, die op deze omstandigheden zijn berekend, voortdurend ontwikkelen en de persoonlijke gaven benutten, die zij van de Heilige Geest hebben ontvangen."

Maar misschien heeft al menig hoogwaardigheidsbekleder uitgeroepen: "Timeo Danaos et dona ferentes."

Geen opmerkingen: