zaterdag, mei 22, 2010

Vragen bij enkele oraties in beide missaals van de éne Romeinse Ritus

In deze bijdrage zetten wij onze vergelijkende analyse van de Buitengewone Vorm en de Gewone Vorm verder. Eerder schreven we al over het nieuwe lectionarium, de kalenderhervorming, de oraties in het algemeen en bij wijze van voorbeeld  Sint-Albertus en heiligen en engelen.

In deze bijdrage stellen we ons enkele vragen betreffende de thematiek van de oraties. Het doel van deze en de andere bijdragen is om een veelgehoorde mening te ontkrachten. Vaak hoort men zélfs zij die de Gewone Vorm praktiseren toegeven de Romeinse Ritus volgens het Missaal van de Zalige Johannes XXIII beter in staat is om het mysterie tot uitdrukking te brengen. En men verwijst dan graag naar het Latijn en Gregoriaans, de uitgebreide riten, en allerlei esthetische aspecten (gewaden, wierook, etc.). Wij willen dit niet ontkennen, integendeel. Maar vaak voegen deze voorstanders er meteen aan toe dat de Gewone Vorm, gevierd ad Orientem, in het Latijn en met Gregoriaans en gelijkaardige, esthetische aspecten dit ook kan doen. Dit willen wij op het eerste zicht ook niet ontkennen, ten minste bij een oppervlakkig 'volgen' van de H. Mis door de gelovigen.

Bij nader toezien echter -en dit is onze centrale stelling- en via een vergelijkende analyse van beide missaals kan men duidelijk zien dat het hier twee, soms wezenlijk, verschillende liturgische boeken betreft. De oorzaak ligt niet enkel in het gebrek aan organische groei van de Novus Ordo maar ook in het verwaarlozen van centrale delen van de katholieke geloofsbelijdenis in het missaal van Paulus VI. Meest berucht in dit opzicht is de wijziging van nr. 7 van de Algemene Inleiding tot het Missaal van 1969. Maar dit is een verhaal apart.

Dit verwaarlozen kunnen we illustreren aan de hand van bv. volgende vragen en een selectie van antwoorden:


Zijn er nog dwalenden in de Novus Ordo ?
(vertalingen van de Novus Ordo volgens het missaal van de Vereniging voor Latijnse Liturgie)


27 april, Petrus Canisius

“ut ejus exemplis et monitis errantes ad salutem resipiscant”: “opdat door zijn voorbeeld en leer de dwalenden mogen terugkeer tot het heil”

dit wordt:

“ut, qui veritatem quaerunt, te Deum prudenter inveniant”: “dat allen die op zoek zijn naar de waarheid U, God, vol vreugde vinden”

13 mei, Robertus Bellarminus, verplaatst naar 17 september

“Deus qui ad errorum insidias repellendas et Apostolicae Sedis jura propugnanda,., ut nos in veritatis amore crescamus et errantium corda ad Ecclesiae tuae redeant unitatem...": "God, die om de hinderlagen van de dwalingen te verijdelen en de rechten van de Apostolische Stoel te verdedigen…, opdat wij mogen groeien in de liefde tot de waarheid en dat de harten van de dwalenden tot de eenheid van uw Kerk terugkeren”

dit wordt:

“" Deus qui ad tuae fidem Ecclesiae vindicandam beatum Robertum... ut populus tuus ejusdem fidei semper integritate laetetur ": God, om het geloof van uw Kerk te verdedigen…dat uw volk altijd vreugde vindt in het behoudt van dit geloof”

28 mei, Augustinus van Canterbury

" Deus qui Anglorum.. Verae fidei luce illustrare dignatus es,… errantium corda ad veritatis tuae redeant unitatem,.. ": “God, die het Engelse Volk hebt gewaardigd te verlichten met het licht van het ware geloof…Wil … de harten van de dwalenden doen terugkeren tot de eenheid in Uw waarheid…

dit wordt:

“Anglorum gentes ad Evangelium perduxisti… ut eius laborum fructus in Ecclesia tua perenni fecunditate persistant”: “de volkeren van Engeland tot het Evangelie gebracht…laat zijn apostolische arbeid altijd vrucht blijven dragen in uw Kerk”

3 juli, Ireneüs van Lyon, verplaatst naar 28 juni

" Deus, qui beato Irenaeo...tribuisti ut et veritate doctrinae expugnaret haereses,.. ": “God, die aan de heilige Ireneüs… hebt verleend door de waarheid van zijn leer de ketterijen te doen overwinnen…”

dit wordt:

“Deus, qui beato Irenaeo…tribuisti, ut veritatem doctrinae pacemqua Ecclesiae feliciter confirmasti”: “God, Gij hebt de heilige Ireneüs gemaakt tot een krachtig verdediger van de ware leer en van de vrede in uw Kerk…”

Zijn er nog zonden, is er nog boete, bekering in de Novus Ordo

8 augustus, Pastoor van Ars, verplaatst naar 4 augustus

“…qui sanctum Joannem Mariam pastorali studio et jugi orationis ac paenitentiae ardore mirabilem effecisti…”: “die de heilige Johannes Maria gemaakt hebt tot een wonder van herderlijke ijver en standvastig vuur voor het gebed en de boete”

dit wordt:

“qui sanctum Joannem Mariam presbyterum pastorali studio mirabilem effecisti…”: “de heilige pastoor van Ars tot een toonbeeld van pastorale inzet en ijver.”

10 augustus, H. Laurentius

" Da nobis quaesumus omnipotens Deus : vitiorum nostrorum flammas exstinguere ; qui beato Laurentio tribuisti tormentorum suorum incendia superare ": “Wij vragen U, almachtige God, doe ons het vuur van onze verkeerde neigingen uitdoven, zoals Gij de heilige Laurentius over de gloed van het marteltuig hebt doen zegevieren”

dit wordt:

“Deus, cuius caritatis ardore beatus Laurentius servitio claruit fidelis et martyrio gloriosus, fac nos amare quod amavit, et opera exercere quod docuit.”: “God, Gij hebt het vuur van uw liefde doen branden in de heilige Laurentius, die een stralend licht is geworden door zijn trouwe dienst als diaken en zijn glorievolle marteldood. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en metterdaad volbrengen wat hij heeft geleerd.”

Donderdag na Aswoensdag

“Deus qui culpa offenderis, paenitentia placaris... flagellatuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte ": “God, gij wordt door onze zonden beledigd, maar door onze boete weer verzoend… keer van ons af de slagen van uw toorn, die wij om onze zonden verdienen."

dit wordt:

“Largire nobus, quaesumus, Domine, simper spiritum cogitandi quae recta sunt, promptius et agenda, ut, qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus.”: “Heer, wij vragen U: help ons altijd bedacht te zijn op het goede en dit bereidwillig te volbrengen. Laat ons die zonder U niet kunnen bestaan een leven leiden overeenkomstig uw wil”

Heilig Hart

“Deus, qui nobis in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesaurus misericorditer largiri dignaris: concede, quaesumus, ut illi devotum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium”: “God, Gij gewaardigt U ons in het Hart van Uw Zoon, gewond door onze zonden, [zie de uitspraak van Benedictus XVI over het seksueel misbruik anno 2010] de oneindige schatten van uw liefde barmhartig ter beschikking te stellen. Wij vragen U, zorg dat wij, die Hem onze liefdevolle en toegewijde onderdanigheid betuigen, ook onze plicht van waardig eerherstel vervullen.”

dit wordt:

“Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui, dilecti Filii tui Corde gloriantes, eius praecipua in nos beneficia recolimus caritatis, de illo donorum fonte caelesti supereffluentem gratiam mereamur accipere.”: “Almachtige God, wij herdenken de wonderen van Jezus’ liefde jegens on bij deze viering van het Hart van uw beminde Zoon. Wij bidden U: laat ons uit deze bron van genade uw gaven in overvloed ontvangen.

Geen opmerkingen: