woensdag, juni 19, 2013

Sint-Jozef in Eucharistische Gebeden II, III en IV - Decreet in Nederlandse vertaling


Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten

Decreet Paternas vices

Bij de uitoefening van de vaderlijke zorg jegens Jezus, heeft Sint Jozef van Nazareth, geplaatst aan het hoofd van het Gezin van de Heer, de taak in de heilseconomie vanwege de genade op schitterende wijze vervuld. En in de grootste gehechtheid aan het begin van de mysteries van het menselijk heil is hij een model van de vrijgevige nederigheid, die het christelijk geloof voert tot grootse doelen, en een getuigenis van de algemeen-menselijke en eenvoudige deugden, die noodzakelijk zijn opdat mensen goede en ware volgelingen van Christus zouden zijn. Door middel van deze deugden is deze rechtvaardige man, die op de meest beminnelijke wijze zorg gedragen heeft voor de Moeder van God en zich blijmoedig heeft gewijd aan de opvoeding van Jezus Christus, geworden tot hoeder van de kostbaarste schatten van God de Vader. Hierdoor is hij eveneens door de eeuwen heen onophoudelijk vereerd door het volk Gods als steun van dat mystieke lichaam dat de Kerk is.

De lekengelovigen in de Katholieke Kerk hebben voortdurend devotie betoond jegens Sint-Jozef en met plechtige riten en een onophoudelijke eredienst de gedachtenis van de zeer zuivere Bruidegom van de Moeder Gods en in het bijzonder van de hemelse Patroon van de gehele Kerk geëerd zodanig dat reeds de Zalige Paus Johannes XXIII ten tijde van het Allerheiligste Oecumenisch Concilie Vaticanum II heeft bepaald diens naam toe te voegen aan de aloude Romeinse Canon.

Paus Benedictus XVI heeft de zeer vrome wensen, schriftelijk aan hem gericht en afkomstig uit velerlei plaatsen, ontvangen en welwillend goedgekeurd en Paus Franciscus heeft dit recentelijk bevestigd, voor ogen houdend de volledige gemeenschap der Heiligen, die, eertijds met ons pelgrim in de wereld, ons naar Christus leiden en ons met Hem verenigen.

Daarom, en na aandachtig het hier uiteengezette bestudeerd te hebben, bepaalt deze Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten van harte, krachtens de bevoegdheid aan haar toegekend door Paus Franciscus, dat de naam van Sint-Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria, van nu af aan in de Eucharistisch Gebeden II, III en IV van de derde ‘editio typica’ van het Romeinse Missaal wordt toegevoegd en dit na de naam van de Heilige Maagd Maria door toevoeging van de volgende woorden: in Eucharistisch gebed II “opdat, tezamen met de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de heilige Apostelen”;  in Eucharistisch Gebed III: “met de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de heilige Apostelen”; in Eucharistisch Gebed IV: “met de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de Apostelen”.

Betreffende de Latijnse tekst dienen  deze formuleringen gebruikt te worden, welke nu als zijnde typisch verklaard worden. Deze Congregatie zal weldra zelf voorzien in vertalingen in de meest verspreide westerse talen; wat de vertalingen in de andere talen betreft dienen deze door de Bisschoppenconferenties naar de normen van het recht vervaardigd te worden en door de Apostolische Stoel door middel van deze Congregatie erkend te worden.

Niettegenstaande al wat hiermee in strijd mocht zijn.

Uit de gebouwen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 1 mei 2013, Sint-Jozef Arbeider

Antonius Kardinaal Cañizares Llovera, Prefect
Arturus Roche, Aartsbisschop-Secretaris

[Het decreet besluit met de formuleringen in het Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Frans, Duits en Pools]
Vertaling uit het Latijn: Dr. J. Vijgen

Geen opmerkingen: