zondag, februari 09, 2014

Vaticanum II en terug?

Er is, zoals bekend, een grote onwetendheid over wat Vaticanum II en het postconciliaire Leergezag nu werkelijk zeggen. Dit is nog maar eens gebleken uit de ‘resultaten’ van de ‘enquêtes’ ter voorbereiding van de synode over het gezin.
‘Resultaten’ en ‘enquêtes’ want deze vragenlijst is niet bedoeld ter wijziging van de leer en de min of meer gefabriceerde ‘resultaten’ worden gebruikt als drukkingsmiddel om op de synode de leer van de Kerk te doen wijzigen.
We zijn hier aanbeland in eenzelfde cruciale periode als ten tijde van de voorbereiding van Humanae Vitae. We moeten bidden en hopen dat paus Franciscus, net als Paulus VI, de kracht zal hebben om te weerstaan aan deze drukkingsgroepen.
We zouden ons kunnen afvragen waar deze onwetendheid vandaan komt. Misschien volstaat het om ons af te vragen wanneer wij voor het laatst een kerkelijk gezagsdrager hebben gehoord die in woord of schrift de documenten van Vaticanum II en het postconciliaire Leergezag aanhaalt, verdedigt en uitlegt.
Als de situatie zo bedroevend is ten aanzien van ‘Vaticanum II en verder’, dan is de situatie ten aanzien van 'Vaticanum II en terug' nog ernstiger. Ook dit kwam onlangs in het nieuws door de rel om wat kardinaal Eijk gezegd heeft over het Concilie van Trente. Waar wordt de katholieke traditie nog ernstig bestudeerd? Worden toekomstige kerkelijke gezagsdragers of leken geïnformeerd over het katholieke geloof aan de hand van Denzinger? En hoe zou dit dienen te gebeuren wanneer we weten dat de laatste katholieke dogmatiek in het Nederlands verschenen is in de jaren vijftig? Wanneer zal iemand het op zich nemen een nieuwe Ott te schrijven of aan te vullen en te vertalen naar het Nederlands.
Er is echter het nooit genoeg geprezen rkdocumenten.nl. Onlangs hebben zij de Nederlandse vertaling van Mirari vos uit 1832 van paus Gregorius XVI online beschikbaar gesteld.
Eén enkel citaat uit deze encycliek:
“Met diepe droefheid dan ook in het hart, maar vol vertrouwen op Hem, die de winden beveelt en de storm doet bedaren, schrijven wij u dit, eerbiedwaardige broeders, opdat gij, gewapend met het schild des geloofs, moedig en onverschrokken voor den Heer blijft strijden. Gij vooral behoort als een muur stand te houden tegen alles, wat zich in trots verheft tegen de wetenschap Gods. Trekt het zwaard des geestes, dat is het woord Gods, en geeft brood aan hen, die hongeren naar de gerechtigheid. Geroepen om naarstige arbeiders te zijn in de wijngaard des Heren, moet gij dit alleen voor ogen hebben, hiervoor tezamen zorgen, dat alle onkruid uit de u toevertrouwde akker uitgeroeid, elk zaad van ondeugden verstikt worde en dat er dan opgroeie een rijke oogst van deugden. Omvat vooral hen, die zich in het bijzonder toeleggen op de gewijde wetenschappen en wijsgerige vraagstukken, met uw vaderlijke genegenheid en wijst er hen met grote aandrang op, niet te steunen op de krachten van hun verstand alleen en zo ongemerkt van de weg der waarheid af te dwalen naar het pad der bozen. Laten zij zich wel herinneren, dat God de God van waarheid is en aan wijzen de weg toont en dat het onmogelijk is, zonder God God te leren kennen.
Het is een bewijs van trots of liever van dwaasheid, de geheimen van het geloof, die alle begrip te boven gaan, met menselijke maatstaf te meten en ' op het licht van ons verstand te vertrouwen, dat door de aard van 's mensen natuur zwak en duister is."

Geen opmerkingen: